preferujeme transparentnosť

Investičný dotazník


Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej “AOCP”) vytvorila vzor investičných dotazníkov (Test vhodnosti a Test primeranosti), ktoré je v praxi potrebné aplikovať v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách pri poskytovaní investičných služieb. Po vyplnení dotazníka a jeho vyhodnotení je možné zadané údaje vrátane vyhodnotenia vytlačiť, prípadne stiahnuť do PC osoby ktorá dotazník vyplnila. AOCP prehlasuje, že údaje zadané pri vypĺňaní dotazníka nie sú asociáciou ukladané ani iným spôsobom archivované.

Návod na vyplnenie dotazníka

Algoritnus vyhodnotenia

Spustiť Investičný dotazník