Investičný dotazník AOCP

Význam, cieľ a návod na použitie

 

 

Úvod:

 

Investičný dotazník bol navrhnutý a spracovaný na základe požiadaviek a odporúčaní osobitnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov členov Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

 

 

Zámer:

 

Zámerom spracovania investičného dotazníka bolo vytvoriť jednotný „univerzálny“ dotazník slúžiaci pre potreby investičných poradcov, finančných sprostredkovateľov a finančných inštitúcií, ako aj samotných klientov. Zámerom tvorcov dotazníka bolo prispieť v rámci možností k zníženiu administratívnej záťaže pri distribúcii investičných nástrojov a produktov,  najmä v oblasti bežných „retailových“ investorov a bežných, nekomplexných finančných nástrojov.

 

 

Význam a cieľ

 

Cieľom investičného dotazníka je v súlade s poskytovanou investičnou službou a na základe parametrov týkajúcich sa klienta, ktorými sú:

 

Znalosti a skúsenosti

Investičný horizont

Investičný cieľ

Rizikový profil

Finančná situácia

 

identifikovať primeranosť a vhodnosť investičných nástrojov, ktoré sú predmetom poskytovanej investičnej služby klientovi, a to vrátane proporcionálneho rozdelenia investičných nástrojov v závislosti od ich rizikovej váhy pri dodržaní čo najvyššej miery odbornej starostlivosti a konaní v najlepšom záujme klienta.

 

 

Pre koho je dotazník určený

 

Investičný dotazník je určený najmä pre finančných sprostredkovateľov v sektore kapitálového trhu, ako aj pre pracovníkov finančných inštitúcií a v neposlednom rade aj pre koncového klienta.

 

 

Postup pri vypĺňaní dotazníka:

 

Základné pravidlo

 

Základným pravidlom pre naplnenie cieľa dotazníka je pravdivé a úplné zodpovedanie na všetky relevantné otázky uvedené v dotazníku. Bez splnenia podmienky na úplné a pravdivé informácie uvedené v dotazníku nie je možné jeho výsledky považovať za relevantné, nakoľko nespĺňajú podmienku odbornej starostlivosti v najlepšom záujme klienta.

 

 

Test primeranosti a test vhodnosti

 

Investičný dotazník je koncipovaný na princípe identifikovania a vykonania testu primeranosti resp. testu vhodnosti v nadväznosti na poskytovanú investičnú službu. V úvode investičného dotazníka preto finančný sprostredkovateľ zaškrtne druh investičnej služby, ktorú sa chystá poskytnúť.

 

V prípade poskytovania investičných služieb, ktorými sú prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo vykonanie pokynu klienta na jeho účet je investičným dotazníkom realizovaný test primeranosti. Otázky v dotazníku sú preto redukované najmä na zistenie znalostí a skúseností klienta, a ich overenie. V dotazníku však naďalej ostávajú aj niektoré otázky ohľadom klientových cieľov a potrieb, rizikovej tolerancie a schopnosti znášať straty,  nakoľko tieto informácie sú potrebné na vyhodnotenie cieľového trhu, bez ohľadu na druh poskytovanej služby. Tieto otázky však v tomto prípade nevstupujú do vyhodnotenia testu.

 

Pri investičných službách akými sú investičné poradenstvo alebo riadenie portfólia je investičným dotazníkom realizovaný test vhodnosti. Investičný dotazník v tomto prípade zobrazí všetky otázky.

 

 

 

Vyhodnotenie dotazníka a aplikácia výsledkov v praxi

 

Nakoľko dotazník pracuje pri svojom vyhodnotení výlučne len na základe informácií obsiahnutých v dotazníku, sú jeho výsledky priamo determinované zadanými odpoveďami.  

 

V prípade testu primeranosti je výsledkom testu zobrazenie tabuľky, ktorá stanovuje s ktorými finančnými nástrojmi a službami klient má, alebo nemá znalosti a skúsenosti, a na akej úrovni sú tieto znalosti a skúsenosti. Kvôli prehľadnosti sú znalosti a skúsenosti brané ako jeden celok, t.j. klient ktorý napríklad má znalosti určitého finančného nástroja, avšak nemá žiadne skúsenosti, bude testom vyhodnotený ako „nemá znalosti a skúsenosti“. Takéto označenie samozrejme nebráni príslušnému predajcovi, aby detailnejšie posúdil a vyhodnotil informácie o klientových znalostiach a skúsenostiach, ako aj to či sú pre konkrétnu službu alebo nástroj primerané.

 

V prípade testu vhodnosti je výsledkom zadaných odpovedí jednak vyššie uvedené stanovenie znalostí a skúseností, a taktiež odporúčaný podiel rizikovej zložky z celkového investičného portfólia klienta, tzn. podiel investičného portfólia alokovaný do rizikovejších investičných nástrojov. Následný výber konkrétnych investičných nástrojov (akcie, dlhopisy, podielové fondy, ETF....), ktoré sú vhodné na investovanie pre klienta resp. tvorbu jeho investičného portfólia, je obsahom investičného poradenstva poskytnutého klientovi zo strany finančnej inštitúcie resp. investičného sprostredkovateľa. Pri výbere konkrétnych investičných nástrojov je nutné zohľadňovať parametre akými sú rizikové triedy jednotlivých investičných nástrojov vrátane rešpektovania cieľových trhov určených pre tieto investičné nástroje zo strany ich tvorcov a/alebo distribútorov.

 

 

Investičný dotazník sa zameriava na PROFIL KLIENTA pozostávajúci z nasledovných častí:

 

Dosiahnuté vzdelanie

 

Znalosti

 

Skúsenosti

 

Praktické otázky

 

Investičné ciele

 

Riziková tolerancia

 

Finančná situácia

 

Získané informácie sú nevyhnutné na vyhodnotenie primeranosti resp. vhodnosti investičných nástrojov realizovaných v rámci poskytovaných investičných služieb. Finančný sprostredkovateľ je povinný v rámci poskytovaných investičných služieb oznámiť klientovi, či sprostredkovávané investičné nástroje sú primerané jeho znalostiam a skúsenostiam, resp. v rámci poskytovanej investičnej služby investičného poradenstva resp. riadenia portfólia zohľadniť získané informácie pri výbere vhodných investičných nástrojov pre klienta.

Praktické otázky slúžia na overenie znalosti klienta ohľadom jednotlivých investičných nástrojov a služieb.  Investičné nástroje, ktoré budú klientovi odporúčané ako vhodné, by mali aspoň do istej miery byť primerané jeho znalostiam a skúsenostiam, a to najmä z dôvodu ochrany klienta pred jeho budúcimi rozhodnutiami ktoré plynú z jeho nedostatočnej znalosti resp. skúsenosti.

 

 

Vyhodnotenie znalosti a skúsenosti

 

V úvode testu klient uvádza najvyššieho dosiahnuté vzdelanie. Táto otázka je doplnková, bez priameho vplyvu na generovaný výsledok testu, pričom má slúžiť ako dodatočný zdroj informácii pre poskytovateľa investičnej služby na dotvorenie profilu klienta, na základe ktorého je vytvárane investičné odporúčanie resp. informácia o primeranosti a vhodnosti. Jej cieľom je identifikovať schopnosť klienta pochopiť a spracovať informácie priamo súvisiace s jeho investíciami.

 

Klient ďalej v investičnom dotazníku uvedie, či má alebo nemá znalosti s konkrétnymi druhmi finančných nástrojov a služieb. Na základe tejto odpovede sa ďalej v teste zobrazia overovacie otázky k tým nástrojom a službám, ku ktorým klient uviedol že má znalosti. Účelom overovacích otázok je jednak preveriť, či klient naozaj má uvedené znalosti, a jednak stanoviť úroveň týchto znalostí. V prípade ak klient odpovie správne na žiadnu alebo len jednu otázku, systém vyhodnocuje že uvedené znalosti nemá. V prípade správnej odpovede na dve otázky systém vyhodnocuje, že klient má základné znalosti. V prípade správnej odpovede na všetky tri otázky systém vyhodnocuje, že klient má pokročilé znalosti.

V prípade overovacích otázok na investičné služby je systém vyhodnotenia jednoduchší. Pokiaľ klient odpovie správne, uvedené znalosti má. Pokiaľ klient odpovie nesprávne, uvedené znalosti nemá.   

 

Klient ďalej v investičnom dotazníku uvedie, či má alebo nemá skúsenosti s jednotlivými druhmi finančných nástrojov, a taktiež časový rozsah týchto skúseností. Nasledujú otázky vzťahujúce sa na charakter predchádzajúcich obchodov a vzdelanie súvisiace s investovaním. Všetky tieto otázky vstupujú do vyhodnotenia testu, napr. vzdelanie  alebo povolanie súvisiace s investovaním zvyšuje váhu klientových skúseností. Pri predchádzajúcich obchodoch sa zasa zohľadňuje, aké nároky kládli na klientovo rozhodovanie a disciplínu, t.j. pravidelné sporenie má nižšiu váhu ako jednorazové alebo sporadické investovanie, pretože pri takýchto investíciách musí klient viac zvažovať situáciu na trhu, ako aj investičný horizont.

 

Po vyhodnotení testu v časti Znalosti a skúsenosti použije finančný sprostredkovateľ túto časť testu na vyhodnotenie primeranosti požadovanej investičnej služby a príslušného finančného nástroja (v prípade služieb, ktoré vyžadujú len test primeranosti). Sprostredkovateľ pri tom porovná určený cieľový trh príslušného finančného nástroja v časti požadovaných znalostí a skúseností so zistenou úrovňou znalostí a skúseností konkrétneho klienta. Systém teda automaticky neurčí, či je konkrétny finančný nástroj alebo služba primeraná – to je úlohou finančného sprostredkovateľa, ktorý musí porovnať výsledky testu s určeným cieľovým trhom konkrétneho finančného nástroja.

V prípade ak klient nedisponuje žiadnymi znalosťami ani skúsenosťami s investičnými nástrojmi, neznamená to že klientovi nie je možné odporučiť ako vhodné žiadne investičné nástroje. V každom prípade je potrebné a nanajvýš vhodné zobrať informácie týkajúce sa profilu klienta do úvahy pri výbere a odporúčaní konkrétnych investičných nástrojov vrátane nastavenia ich správnej váhy.

 

 

Vyhodnotenie investičných cieľov, rizikovej tolerancie a finančnej situácie klienta

 

V ďalšom kroku sa dotazník zameriava na vyhodnotenie cieľov, rizikovej tolerancie a finančnej situácie klienta. Systém pri vyznačovaní odpovedí na jednotlivé otázky automaticky kontroluje či nenastáva konflikt, resp. logický rozpor v zadaných odpovediach (napr. požiadavka na vysoký výnos a súčasne žiadne riziko). V prípade takýchto vzájomne sa vylučujúcich požiadaviek systém automaticky upozorňuje na konflikt. V prípade vzniku takejto situácie je nevyhnutné aby finančný sprostredkovateľ vysvetlil klientovi základný vzťah medzi rizikom a výnosom, a požiadal klienta aby v tomto zmysle prehodnotil svoje odpovede (pričom ho však v žiadnom prípade nesmie navádzať na konkrétnu odpoveď). Systém taktiež v prípade nízkej resp. nulovej rizikovej tolerancie vylučuje možnosť špekulatívneho obchodovania, resp.  klient ktorý má záujem o takýto špekulatívny typ transakcií musí akceptovať výrazné kolísanie hodnoty svojej investície. V prípade špekulatívnej povahy investícii je zároveň podmienkou, že aj prípadná strata celej investície nesmie klientovi spôsobiť existenčné problémy.

 

Veľmi dôležitým aspektom majúcim podstatný vplyv najmä na vhodnosť výberu investičných nástrojov je stanovenie vhodného investičného horizontu s jeho následným dodržaním, nakoľko práve investičný horizont je jedným z najpodstatnejších determinantov majúci zásadný vplyv na výber vhodných investičných nástrojov vrátane ich vhodného pomeru. Z uvedených dôvodov je nanajvýš vhodné aby zo strany finančného sprostredkovateľa resp. investičného poradcu bola práve tejto otázke venovaná zvýšená pozornosť pri komunikácii s klientom s prihliadnutím na klientove znalosti a skúsenosti v záujme naplnenia dostatočnej odbornej starostlivosti. Osobitnú pozornosť významu dodržania investičného horizontu je potrebné riešiť v prípadoch kedy vyvstáva zvýšene riziko nedodržania investičného horizontu z dôvodu žiadnych resp. minimálnych úspor klienta mimo financií ktoré sú predmetom investícií (z dôvodu že klient by mohol mať zvýšenú potrebu siahnuť na svoje investície bez dodržania stanoveného investičného horizontu).

 

Pri generovaní odporúčania na celkovú váhu rizikovej zložky portfólia zloženého z jednotlivých investičných nástrojov systém spolu s parametrami, ktorými sú investičný cieľ, horizont a rizikový profil zohľadňuje aj akceptovateľnú volatilitu, teda pokles hodnoty investície v čase, zo strany klienta a dopad prípadnej straty investície na finančnú situáciu klienta. Nízka miera akceptácie zvýšenej volatility v kombinácii s investičným horizontom znamenajú znižovanie váhy rizikovej časti odporúčaného portfólia investičných nástrojov. Negatívny dopad prípadnej straty investície zase vedie k preklasifikovaniu klienta na konzervatívneho.

 

 

Po vyplnení časti investičného testu týkajúcej sa investičného cieľa, rizikovej tolerancie a finančnej situácie klienta systém automaticky vyhodnotí rizikový profil klienta a zaradí ho do jednej z troch tried – konzervatívny, vyvážený alebo dynamický. Na základe zadaných odpovedí systém určí odporúčanú rizikovú zložku portfólia. Pojem riziková zložka treba chápať extenzívne, nejde napr. len o akcie. Do rizikovej zložky môžu spadať napr. aj dlhopisy (napr. high yeld, resp. podnikové dlhopisy) resp. ďalšie druhy/triedy investičných nástrojov, ktoré klienta vystavujú zvýšenému trhovému a/alebo kreditnému riziku. Štátne dlhopisy s vysokým ratingom,  podielové fondy s nízkou rizikovosťou (napr. rizikovosť triedy 1 až 3) a podobné nástroje budú naopak mimo tejto rizikovej zložky.

 

V tejto fáze je najmä na finančnom sprostredkovateľovi resp. investičnom poradcovi, aby informáciu o odporúčanej rizikovej zložke porovnal jednak s informáciou od tvorcu a/alebo distribútora produktu, ktorá zahŕňa určenie cieľového trhu a rizikovú triedu konkrétneho investičného nástroja, a zároveň zobral do úvahy pri odporúčaní o vhodnosti zaradenia konkrétneho nástroja do portfólia klienta aj informácie týkajúce sa znalosti a skúsenosti klienta s konkrétnym investičným nástrojom. V prípade posudzovania rizikovosti jednotlivých investičných nástrojov je možné, a dokonca aj vhodné pracovať s ich rizikovými triedami stanovenými v dokumentoch KID/KIID (rizikovosť od 1 do 7. zmysle regulácie PRIIPs alebo UCITS), prípadne s EFAMA formulárom od emitenta a podobne.

 

 

Výber konkrétneho investičného nástroja ktorý je v rámci investičného odporúčania predkladaný klientovi ako vhodný nástroj, po zohľadnení jeho kategorizácie, znalosti a skúsenosti, finančnej situácie,  schopnosti znášať prípadné straty, rizikovej tolerancie a klientových potrieb a cieľov, by mal spĺňať parametre určeného cieľového trhu.   

 

V praxi to znamená, že ak sa klient na základe odpovedí v teste neklasifikuje do cieľového trhu určeného pre daný finančný nástroj, tak tento by mu nemal byť ponúkaný ako vhodný ! ! !

 

 

Voľba vhodných finančných nástrojov v závislosti od ich rizikovej triedy a ich celkový podiel na investičnom portfóliu klienta

 

Definovanie podielu rizikovej zložky portfólia v závislosti od zadaných parametrov (horizont, cieľ, rizikový profil a finančná situácia klienta) bolo nastavené na dvojzložkové portfólio pozostávajúce z podielových fondov. Riziková zložka bola definovaná ako globálny indexový akciový fond (LEGATREH Index a MSCI ACWI Index). Pri výbere konkrétnych investičných nástrojov spadajúcich do rizikovej zložky je nutné zohľadniť rozdiel rizikovej triedy konkrétneho investičného nástroja vo vzťahu k „defaultne“ definovanej triede (globálny indexový akciový fond). V praxi takéto zohľadnenie znamená že napr. high yeld dlhopis resp. dlhopis s nízkym ratingom resp. bez ratingu v závislosti od jeho emitenta je potrebné považovať za investičný nástroj ktorého riziková trieda je vyššia ako uvedený globálny akciový indexový fond. V takomto prípade je v závislosti od konkrétnej situácie nanajvýš vhodné zvážiť zníženie odporúčanej maximálnej výšky rizikovej zložky investičného portfólia. Ďalším dôležitým aspektom ktorý je nevyhnutné zohľadňovať pri voľbe vhodných investičných nástrojov je likvidita daných nástrojov najmä v kontexte na investičný horizont a celkovú finančnú situáciu klienta.

 

 

Postupnosť jednotlivých krokov

 

  1. Identifikácia poskytovanej investičnej služby

-       Prijatie a postúpenie pokynu na nákup/ predaj investičných nástrojov

-       Obstaranie nákupu / predaja investičných nástrojov

-       Investičné poradenstvo

-       Riadenie portfólia cenných papierov

  1. Výber investičného testu v závislosti od poskytovanej investičnej služby

-       Test primeranosti ( prijatie a postúpenie pokynu / obstaranie kúpy a predaja CP)

-       Test vhodnosti ( Investičné poradenstvo, riadenie portfólia)

  1. Kategorizácia klienta (pre určenie potreby testovania)

-     klient neprofesionál

-       klient profesionál

  1. Realizácia vhodného investičného testu
  2. V prípade testu vhodnosti výber vhodných konkrétnych investičných nástrojov v závislosti od výsledku investičného testu a voľba vhodných a primeraných investičných nástrojov pri zohľadnení určeného cieľového trhu a rizikovej triedy investičných nástrojov
  3. Aplikácia výsledku testovania do formulácie oznámenia o primeranosti resp. vhodnosti v rámci predkladaného návrhu investičného odporúčania klientovi.