Vyhodnotenie testu primeranosti

Aplikácia vyhodnocuje znalosti a skúsenosti klienta

Klient v časti Znalosti zaklikáva finančné nástroje a služby, o ktorých má znalosti. Ku každej triede nástrojov a služieb musí byť zaškrtnuté jedno políčko, resp. v prípade zaškrtnutia „nemám žiadne znalosti“ sa celá sekcia skryje.

Znalosti klienta sú overené praktickými otázkami. Aplikácia zobrazí otázky k tým nástrojom a službám, ku ktorým klient zaškrtol že ich pozná.

Správna odpoveď na všetky tri otázky je hodnotená ako pokročilé znalosti. Správna odpoveď  na dve otázky je hodnotená ako základné znalosti. Správna odpoveď na jednu alebo žiadnu otázku znamená, že klient v skutočnosti nemá znalosti.

Klient v časti Skúsenosti zaklikáva finančné nástroje, s ktorými má skúsenosti, a časový rozsah týchto skúseností. Ku každej triede nástrojov a služieb musí byť zaškrtnuté jedno políčko, resp. v prípade zaškrtnutia „nemám žiadne skúsenosti“ sa celá sekcia skryje.

Aplikácia upravuje váhu klientových skúseností podľa povahy obchodov, ktoré vykonával, nasledovne:

 

Žiadne

<1

>1

>5

Koeficienty

0

1

2

4

Pravidelne

x1,5

0

1,5

3

6

Jednorázovo

x2

0

2

4

8

Sporadicky

x3

0

3

6

12

Špekulatívne

x4

0

4

8

16

 

V prípade ak klient zaškrtne viacero možností (napr. pravidelne aj jednorazovo), aplikuje sa najvyšší koeficient zo zaškrtnutých možností.

 

K takto zistenej váhe klientových skúseností sa ešte môžu pripočítať body, a to na základe klientovho vzdelania priamo súvisiaceho s investovaním:

 

Bonus:

Hodnota bonusu:

Tresholds:

Vzdelanie

2

Základné znalosti a skúsenosti

>=4

Práca

4

Pokročilé znalosti a skúsenosti

>=8

 

Na to aby bol klient vyhodnotený ako pokročilý v danej triede nástrojov, musí:

1.     V časti Znalosti zaškrtnúť “Mám znalosti” z danej triedy nástrojov a následne odpovedať na všetky otázky z danej oblasti správne.

2.     Nazbierať aspoň 8 bodov z časti Skúsenosti v danej triede nástrojov, podľa výpočtu uvedeného vyššie.  

 

Na to aby bol klient vyhodnotený ako základný v danej triede nástrojov, musí:

1.     V časti Znalosti zaškrtnúť “Mám znalosti” z danej triede nástrojov a následne odpovedať správne aspoň na dve z troch otázok.

2.     Nazbierať aspoň 4 body z časti Skúsenosti v danej triede nástrojov, podľa výpočtu uvedeného vyššie. 

Ak nie je klient vyhodnotený ako pokročilý alebo základný v danej triede nástrojov, je vyhodnotený ako “nemá žiadne znalosti a skúsenosti.”

Aplikácia pri teste primeranosti zisťuje aj základné otázky ohľadom klientových cieľov a rizikovej tolerancie, tieto otázky však nevstupujú do vyhodnotenia testu primeranosti. Ich účelom je získať údaje potrebné pre porovnanie klientom požadovanej služby s určeným cieľovým trhom finančného nástroja.

 

Vyhodnotenie testu vhodnosti

Konfliktné páry

Aplikácia má prednastavené tzv. konfliktné páry odpovedí, ktoré z ekonomického hľadiska nedávajú zmysel. Pri týchto pároch odpovedí aplikácia ukáže upozornenie, a požaduje prehodnotenie niektorej z odpovedí. Bez zmeny niektorej z odpovedí nie je možné pokračovať:

1.      Vysoko nad úrovňou inflácie - Nechcem podstupovať žiadne riziko.

2.      Vysoko nad úrovňou inflácie - Som schopný akceptovať pokles do -10%.

 .               Som schopný akceptovať pokles viac ako –20% - Nechcem podstupovať žiadne riziko.

3.      Nechcem podstupovať žiadne riziko. - Zhodnotenie majetku

 .                Nechcem podstupovať žiadne riziko. - Špekulatívne obchodovanie.

4.      Som ochotný podstúpiť riziko kolísania hodnoty - Špekulatívne obchodovanie.

5.      Som schopný akceptovať pokles do -10%. - Špekulatívne obchodovanie.

6.      Som schopný akceptovať pokles do -20%. - Špekulatívne obchodovanie.

7.      Existenčné problémy - Špekulatívne obchodovanie.

8.      Nechcem podstupovať žiadne riziko. - Aspoň na úrovni inflácie

9.      Som ochotný akceptovať riziko výrazného kolísania hodnoty - Som schopný akceptovať pokles do -10%.

10.   Som ochotný akceptovať riziko výrazného kolísania hodnoty - Som schopný akceptovať pokles do -20%.

 

Určenie investičného profilu

Základné určenie klientovho investičného profilu sa vykonáva podľa matice:

Rizikový profil klienta – Základné kritériá

Požadovaný výnos

Aspoň na úrovni 1 ročného termínovaného vkladu

Aspoň na úrovni inflácie

Vysoko nad úrovňou inflácie

Nechce podstupovať žiadne riziko

Konzervatívny

n.a. – upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom

n.a. – upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom

Je ochotný podstúpiť  riziko kolísania hodnoty

Vyvážený

Vyvážený

Dynamický

Je ochotný akceptovať riziko výrazného kolísania hodnoty, prípadne aj úplnej straty

Dynamický

Dynamický

Dynamický

 

Následne môže dôjsť k posunutiu klienta do inej kategórie, a to na základe jeho odpovedí k ostatným otázkam v teste:

 

Dodatočné kritériá

Konzervatívny

Vyvážený

Dynamický

Cieľ klienta je ochrana majetku

 

 

Preklasifikovať na vyvážený

Cieľ klienta je zhodnotenie majetku alebo pravidelný príjem

Upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom[1]

 

 

Cieľ klienta je špekulácia

n.a. - upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom.

n.a. - upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom.

Klient musí

-  akceptovať výrazné kolísanie hodnoty investície,

-  poklesinvestície >20%,

-  dopad úplnej straty investície je minimálny,

-  klient má dostatočné príjmy na vykrytie úplnej straty investície (t.j. pokrytie všetkých záväzkov a tvorbu úspor),

-  investícia tvorí zanedbateľnú časť majetku

Dopad úplnej straty investície je zníženie životného štandardu

 

 

n.a. - upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom a rizikom.

Dopad úplnej straty investície sú existenčné problémy

 

Preklasifikovať na konzervatívny

Preklasifikovať na vyvážený

Mesačné úspory sú menej ako 5%

 

Upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom, rizikom a investičným horizontom, upozorniť klienta na nutnosť dodržať investičný horizont (t.j. klient investovanú sumu nevyberie na pokrytie neočakávaných výdavkov)

Upozorniť klienta na vzťah medzi výnosom, rizikom a investičným horizontom, upozorniť klienta na nutnosť dodržať investičný horizont (t.j. klient investovanú sumu nevyberie na pokrytie neočakávaných výdavkov)

 

 

Výsledok vyhodnotenia – maximálna riziková zložka portfólia

Matica odporúčanej maximálnej rizikovej zložky portfólia. Pri vyhodnotení je potrebné zohľadniť klientove existujúce investície (napr. do rizikovej zložky započítať aj súčasný podiel akcií v jeho celkovom majetku)

 

Jednorazová investícia

Investičný horizont v rokoch

Konzervatívny

Vyvážený

Dynamický

Do 2

0%

0%

0%

3

0%

0%

25%

4

0%

25%

50%

5

25%

50%

75%

6

50%

75%

100%

7

50%

75%

100%

8

50%

75%

100%

9

50%

75%

100%

10

75%

100%

100%

11

75%

100%

100%

12 a viac

100%

100%

100%

 

 

Pravidelné investovanie

Investičný horizont v rokoch

Konzervatívny

Vyvážený

Dynamický

Do 2

0%

0%

25%

3

0%

25%

50%

4

25%

50%

75%

5

50%

75%

100%

6

50%

75%

100%

7

50%

75%

100%

8

50%

75%

100%

9

75%

100%

100%

10

75%

100%

100%

11

100%

100%

100%

12 a viac

100%

100%

100%

 

Dodatočné kritériá

 

Dodatočné kritériá

Konzervatívny

Vyvážený

Dynamický

Klient akceptuje pokles do 10%

horný limit rizikovej zložky 25% a prehodenie na konzervatívneho

 

Klient akceptuje pokles do 20%

horný limit rizikovej zložky 50% a prehodenie do vyváženého

 

Špekulatívny klient

100% riziková zložka bez min. inv. horizontu

 

 [1] Upozornenie vo vyhodnotení testu, klient vyhodnotenie podpisuje