Investičný dotazník

Poskytovaná investičná služba

Profil Klienta

Meno a priezvisko/obchodný názov:

Trvalý pobyt/sídlo:

Dátum narodenia/IČO:

Email:

Účel

Účelom tohto dotazníka je posúdenie Vašich investičných skúseností, rizikovej tolerancie, finančnej situácie a investičných cieľov v súlade s povinnosťami v zmysle Zákona o cenných papieroch a investičných službách, ako aj v zmysle príslušných nariadení EÚ. Na základe poskytnutých informácií Vám môžeme poskytovať naše služby kvalifikovane a vo Vašom záujme. Ak nám neposkytnete dostatočné informácie, alebo ak nám ich neposkytnete vôbec, nebudeme schopní posúdiť či máte dostatočné znalosti a skúsenosti potrebné na pochopenie investičných parametrov spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi alebo investičnou službou. Tým sa vystavujete riziku, že Vaše skutočné potreby vyhodnotíme chybne a navrhneme takú investičnú stratégiu, ktorá pre Vás nemusí byť vhodná. V takomto prípade sa nemôžete domáhať škody alebo podobných nárokov. Spoločnosť Vám môže poskytnúť niektoré služby (služby investičného poradenstva a správy portfólia) iba v prípade, ak odpoviete na všetky otázky v dotazníku. Pri poskytovaní služby investičného poradenstva alebo riadenia portfólia Spoločnosť nesmie odporučiť obchod ani sa rozhodnúť obchodovať, keď žiadna zo služieb alebo nástrojov nie je pre Vás vhodná. Spoločnosť použije informácie uvedené v dotazníku len na vyhodnotenie a kontrolu primeranosti, resp. vhodnosti investičných produktov.


Najvyššie dosiahnuté vzdelanie :

ZnalostiMám znalosti s finančným nástrojom: Nemám Mám
Štátne dlhopisy
Korporátne, komunálne alebo kryté dlhopisy
Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (ďalej len „Podielové fondy“)
Akcie
Alternatívne a komplexné podielové fondy (fondy kvalifikovaných investorov, realitné, hedžové a podobne)
Mám znalosti o investičnej službe: Nemám Mám
Prijatie a postúpenie pokynu, alebo vykonanie pokynu
Investičné poradenstvo
Riadenie portfólia

SkúsenostiŽiadne Menej ako 1 rok Viac ako 1 rok Viac ako 5 rokov
Štátne dlhopisy
Korporátne, komunálne alebo kryté dlhopisy
Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (ďalej len „Podielové fondy“)
Akcie
Alternatívne a komplexné podielové fondy (fondy kvalifikovaných investorov, realitné, hedžové a podobne)
Povaha Vašich predchádzajúcich obchodov:
Povolanie alebo vzdelanie súvisiace s obchodovaním a finančnými nástrojmi
Štátne dlhopisy

Dlhopis je:

Kupón dlhopisu predstavuje:

Práva a povinnosti emitenta a majiteľa dlhopisu sú v:

Korporátne, komunálne a kryté dlhopisy.

Korporátne dlhopisy vydávajú :

Kryté dlhopisy sú zabezpečené:

Kreditné riziko dlhopisu súvisí s:

Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (ďalej len „Podielové fondy“).

Hlavna výhoda podielových fondov pre investora spočíva v:

Akciové podielové fondy sú vo všeobecnosti v porovnaní so zmiešanými podielovými fondami:

Podielový list predstavuje:

Akcie

Akcia predstavuje:

Dividenda znamená:

S akciami sa obchoduje:

Alternatívne a komplexné podielové fondy (fondy kvalifikovaných investorov, realitné, hedžové a podobne)

Realitný podielový fond:

Kvalifikovaný investor:

Hedžing znamená:

Pri službe prijatie a postúpenie pokynu, alebo pri službe vykonanie pokynu:

Pri službe investičné poradenstvo:

Pri službe riadenie portfólia:


Investičné ciele

V tejto časti prosím uveďte informácie o cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť s investíciou a o časovom horizonte Vašej plánovanej investície.

Aký je cieľ vašich investícií?
Aký priemerný výnos očakávate od investície?
Na akú dobu plánujete investovať?
Plánujem vybrať si investovanú sumu po rokoch.
Akou formou plánujete investovať?

Schopnosť znášať riziko

V nižšie uvedených vyhláseniach o schopnosti znášať riziko a straty a stratám zaškrtnite to políčko, ktoré najviac zodpovedá Vašim preferenciám. Zaškrtnite vždy iba jednu odpoveď. Cieľom Spoločnosti je posúdiť Váš postoj k rizikám, aby sme mohli identifikovať finančné produkty, ktoré sú pre Vás najvhodnejšie.

Aký je váš vzťah k riziku?
Hodnota investície môže rásť, ale aj klesať. Aký pokles hodnoty investície dokážete akceptovať bez ukončenia investície?
Aký dopad by na Vás mala prípadná úplná strata investovaných prostriedkov pri zohľadnení Vašich príjmov a pravidelných záväzkov (splátky úverov, leasing apod.)?

Finančná situácia

Ako predpoklad pre poskytovanie investičného poradenstva alebo správy portfólia sa Spoločnosť musí najprv oboznámiť s Vašou finančnou situáciou. Prosím uveďte príjem, ktorý ste schopný/á pravidelne dosahovať.

Výška pravidelne dosahovaného čistého príjmu :
(číselná suma v Eur)
Zdroj pravidelne dosahovaného príjmu :
Pravidelné mesačné záväzky a úspory
Vaše pravidelné mesačné záväzky : Uveďte % z čistého mesačného príjmu
Mesačne dokážete usporiť : Uveďte % z čistého mesačného príjmu
Celkové aktíva a ich zloženie
Likvidné aktíva (hotovosť, vklady) : Uveďte sumu v Eur
Akcie (vrátane otvorených akciových fondov): Uveďte sumu v Eur
Dlhopisy (vrátane otvorených dlhopisových fondov): Uveďte sumu v Eur
Alternatívne a iné investície (uviesť aj popis) : Uveďte sumu v Eur
Nerezidenčné nehnuteľnosti: Uveďte sumu v Eur
Podiel investície na Vašich celkových aktívach a majetku Uveďte sumu v %

Týmto vyhlasujem, že som pochopil všetky otázky dotazníka a všetky informácie uvedené v dotazníku sú pravdivé a správne. Ak nastane akákoľvek zmena v mojej osobnej alebo finančnej situácii, ktorá spôsobí, že bude potrebné zmeniť uvedené odpovede, budem informovať Spoločnosť. Bol som poučený, že v prípade, že moje odpovede neodzrkadlia moju skutočnú situáciu, Spoločnosť nemusí byť schopná konať v mojom najlepšom záujme a mohol by som byť vystavený rizikám, ktoré presahujú moje rizikové alebo finančné tolerancie.