preferujeme transparentnosť

Ing. Róbert Kopál

predseda


Funkcia:   riaditeľ AOCP

AOCP

Mesto:   811 05 Bratislava

Ulica:      Čajakova 25

Tel:            0905 531 112

E-mail:    rkopal@vnet.sk

Mgr. Juraj Hrbatý

podpredseda


Funkcia: Predseda predstavenstva

FINAX o.c.p. a.s.

Mesto:   812 01 Bratislava

Ulica:      Bajkalská 19B

Tel:            02/2220 0358

E-mail:    -

RNDr. Miron Zelina,CSc.

podpredseda


Funkcia: člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

Privatbanka, a.s.

Mesto:   851 01 Bratislava

Ulica:      Einsteinova 25

Tel:            02 3226 6611

E-mail:    zelina@privatbanka.sk

Maroš Ovčarik

člen


Funkcia: Generálny riaditeľ

PARTNERS INVESTMENTS

Mesto: 811 02 Bratislava

Ulica: Slávičie údolie 106

Tel: +421905276153

E-mail: maros.ovcarik@partnersinvestments.sk

Ing. Pavel Škriniar, PhD.

člen


Funkcia: Investment Analyst

Swiss Life Select Slovensko, a. s.

Mesto:   821 09 Bratislava

Ulica:      Mlynské Nivy 49/II.

Tel:            +421 910 668 214

E-mail:    pavel.skriniar@swisslifeselect.sk

Ing. Michal Štubňa

člen


Funkcia: -

J&T Banka a.s.

Mesto:    811 02 Bratislava

Ulica:      Dvořákovo nábrežie 8

Tel:            02 5941 811

E-mail:  stubna@jtbanka.sk

Andrej Rajčány

člen


Funkcia: Head of Portfolio Management Dpt.

Across Private Investments o.c.p.,a.s.

Mesto:    811 03 Bratislava

Ulica:      Zochova 3

Tel:            +421 905 554 895

E-mail: arajcany@across.sk

Ing. Karol Konkoľ

predseda


Funkcia: -

-

Mesto:    -

Ulica:      -

Tel:            -

E-mail: karol.konkol@gmail.com

Mgr. Igor Havlíček

člen


Funkcia:  -

-

Mesto:    -

Ulica:      -

Tel:            -

E-mail: igor.havlicek@seznam.cz

Ing. Rastislav Paulíny

člen


Funkcia: -

-

Mesto:    -

Ulica:      -

Tel:            -

E-mail: -

generálne zhromaždenie

Generálne zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie, ktorí majú právo hlasovať. Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomných minimálne 30% členov Asociácie s právom hlasovať.

výkonný výbor

Orgánom Asociácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene je Výkonný výbor. Výkonný výbor je volený generálnym zhromaždením a má sedem členov. Členovia volia spomedzi seba predsedu a dvoch podpredsedov.

dozorná rada

Kontrolným orgánom Asociácie je Dozorná rada, ktorá má minimálne troch členov. Členov dozornej rady volí generálne zhromaždenie, ktorému za svoju činnosť aj zodpovedá.kontrolná komisia

Kontrolná komisia vykonáva šetrenie a preskúmavanie podnetov týkajúcich sa porušenia povinností člena Asociácie, najmä ustanovení Etického kódexu. Na základe zistení ukladá v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom Asociácie sankcie.