Spájame spoločné hodnoty

Dávame Vám do pozornosti informačno-vzdelávací portál
www.zelenydelfin.sk

Hotline pre skúšky a OFV kontaktujte 0944 210 354 resp. skusky@aocp.sk

Výbor pre compliance

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi zriadila stály výbor AOCP pre compliance. Členmi výboru sú zástupcovia riadných členov asociácie. Zápisnice z rokovaní výboru ako aj prerokovávane dokumenty sú k dispozícií členom výboru a riadnym členom AOCP prostredníctvom autorizovaného vstupu tu.

AOCP združuje aj finančných sprostredkovateľovAsociácia sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na oblasť finančného sprostredkovania, a to vo všetkých sektoroch finančného trhu. Finanční sprostredkovatelia môžu využiť rôzne benefity plynúce z ich členstva v AOCP, resp. môžu využiť AOCP aj ako svojho partnera na plnenie zákonných povinností v oblasti odbornej spôsobilosti finančných agentov (odborne skúšky, osobitné finančné vzdelávanie). Viac informácii o benefitoch spolupráce s AOCP najdete tu.

Kto sme

Sme nezisková organizácia združujúca subjekty finančného trhu, ktorá od svojho založenia v roku 1994 aktívne pôsobí v oblasti kapitálového trhu. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov ako aj koordináciu a reguláciu činnosti svojich členov. Asociácia napomáha vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie na finančnom trhu na území Slovenskej republiky a podporuje všetky formy investičného podnikania.