Združujeme profesionálov

Členmi Asociácie obchodníkov s cennými papiermi sú najvýznamnejšie spoločnosti domáceho kapitálového trhu vlastniace oprávnenie na poskytovanie investičných služieb. Členovia asociácie sa zaviazali dodržiavať Etický kódex člena AOCP.Viac ...

Základné výhody členstva v AOCP spočívajú predovšetkým v:

  • Informovanosti o pripravovaných zmenách zákonov a noriem regulujúcich činnosť členov asociácie
  • Možnosti spolupodieľať sa na príprave a pripomienkovaní dôležitých právnych noriem
  • Viac ...

Členstvo v AOCP je zo strany člena dobrovoľné a právne nenárokovateľné. Členstvo vzniká na základe žiadosti právnickej osoby, pričom o prijatí za člena rozhoduje na základe žiadosti o prijatie výkonný výbor asociácie.Viac ...