preferujeme transparentnosť

stanovy

ASOCIÁCIE OBCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI


Článok I.
Účel, názov a sídlo Asociácie

1. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi je záujmovým združením právnických osôb podľa §20 f a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, pôsobiacich na základe zákona č. 566/2001 Z.z. ako obchodníci s cennými papiermi alebo inak  pôsobiacich         v oblasti finančného trhu.

 

2. Názov združenia je “Asociácia obchodníkov s cennými papiermi”, skrátene “AOCP” (ďalej len „Asociácia“).

 

3. Sídlom Asociácie je Bratislava, adresa Čajakova 18, 811 05 Bratislava.

  


Článok II.
Predmet činnosti Asociácie

  1. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov, ako aj koordináciu a reguláciu činnosti jej členov. Asociácia napomáha vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie na finančnom trhu na území Slovenskej republiky a podporuje všetky formy investičného podnikania.

   

  2. Asociácia ďalej

  a)    dbá na riadny výkon činnosti svojich členov, jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň,

  b)   usmerňuje činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami platnými v tejto oblasti,

  c)    spolupracuje s orgánom  dohľadu  nad finančným trhom a s organizátormi verejného trhu s cennými papiermi pri zabezpečovaní dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov zo strany svojich členov,

  d)   vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne príslušných zamestnancov členov Asociácie,

  e)    zastupuje záujmy členov a presadzuje ich odôvodnené požiadavky pri rokovaniach          s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s organizátormi verejného trhu s cennými papiermi, ako aj s právnickými osobami vykonávajúcimi funkciu centrálneho depozitára cenných papierov, s Garančným fondom investícií , a pod.,

  f)     napomáha pri mimo súdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie navzájom, prípadne medzi členmi Asociácie a tretími osobami,

  g)    informuje odbornú a širokú verejnosť o možnostiach finančných investícií pre právnické a fyzické osoby a poskytuje základné informácie o činnosti svojich členov.

  h)    poskytuje informačné a poradenské služby,

  i)      plní funkcie vzdelávacej ustanovizne organizovaním osobitného finančného vzdelávania

  j)     zabezpečuje výkon odborných skúšok v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe poverenia NBS, príp. zabezpečuje odborné skúšky v oblasti finančného trhu na základe iných právnych predpisov.

   

   

  3. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektami Slovenskej republiky a vstupovať  do medzinárodných organizácií.  

   

   

   

 

Článok III.
Členstvo v Asociácii

1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a postavenie všetkých členov je rovné.

 2. Formy členstva v Asociácii sú:

a)      riadny člen,

b)      pridružený člen.

3. Za riadneho člena Asociácie môže byť prijatá právnická osoba oprávnená poskytovať niektoru z investičných služieb v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. prípadne inak pôsobiaca v oblasti kapitálového trhu.

4. Za pridruženého člena Asociácie môže byť prijatá právnická osoba, ktorá inak pôsobí  v oblasti finančného trhu.

5. Členstvo v Asociácii je neprevoditeľné.


Článok IV.
Základné práva a povinnosti členov

1.    Každý člen Asociácie má právo aktívne vystupovať pri činnosti Asociácie, zúčastňovať sa na generálnom zhromaždení a podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie. V súlade s týmito Stanovami má člen s právom hlasovať právo na prislúchajúci podiel       na majetku Asociácie v prípade jej likvidácie.

 

2. Člen je povinný napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti  a plniť riadne všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii, najmä:

a)      dodržiavať stanovy a ostatné platné predpisy Asociácie,

b)      riadne platiť členské poplatky,

c)      poskytnúť na požiadanie písomne prípadne prostredníctvom svojich zástupcov osobne do zápisnice orgánom Asociácie uvedeným v článku IX týchto Stanov vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje,

d)      v stanovených lehotách splniť opatrenia a zaplatiť sankcie uložené príslušným orgánom v zmysle Disciplinárneho poriadku.

 

3. V prípade porušenie povinností člena, môže príslušný orgán Asociácie uložiť členovi sankcie v zmysle týchto Stanov a platného Disciplinárneho poriadku Asociácie.

 

4. Riadny člen má právo najmä

a)      hlasovať na zhromaždení členov Asociácie,

b)      zúčastňovať sa aktivít, ktoré Asociácia vykonáva vrámci predmetu svojej činnosti,

c)      podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie,

d)      podieľať sa na riadení a kontrole činnosti  Asociácie,

e)      voliť orgány Asociácie,

 

5. Pridružený člen má právo najmä:

a)      zúčastňovať sa aktivít, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti,

b)      podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie,

c)      zúčastňovať sa na zhromaždení členov Asociácie.

d)      podieľať sa na riadení a kontrole činnosti  Asociácie,

 

 

6. Riadni a pridružení členovia (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami stanov Asociácie.

 

7. Právo hlasovať na zhromaždení členov AOCP majú len riadni členovia.

   


Článok V.
Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v Asociácii vzniká na základe žiadosti právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v čl. III týchto Stanov, rozhodnutím výkonného výboru Asociácie o prijatí za člena Asociácie. K žiadosti o prijatie musí byť pripojený aktuálny výpis z obchodného registra žiadateľa.

   2. Prijatím podľa bodu 1 sa pre člena stávajú záväznými tieto Stanovy ako aj ostatné platné predpisy Asociácie.

   3. Členstvo v Asociácii zaniká:

  a) na základe písomného oznámenia člena Asociácii o vystúpení z Asociácie,

  b) zánikom člena,

  c) stratou oprávnenia člena pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi,

  d) rozhodnutím generálneho zhromaždenia o zrušení členstva v prípade obzvlášť hrubého porušenia povinností člena, na návrh aspoň 10% všetkých členov Asociácie s právom hlasovať, na návrh výkonného výboru, a v prípadoch stanovených Disciplinárnym poriadkom Asociácie na návrh kontrolnej alebo rozhodcovskej komisie,

  e) zánikom Asociácie.

   4. Členstvo podľa bodu 3 písm. a) zaniká k 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bola podaná žiadosť o vystúpenie, podľa bodu 3 písm. b) dňom právoplatného výmazu člena z Obchodného registra, podľa bodu 3 písm. c) dňom straty oprávnenia člena pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi, podľa bodu 3 písm. d) dňom právoplatného rozhodnutia generálneho zhromaždenia, podľa bodu 3 písm. e) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra združení právnických osôb.

   5. Za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena podľa bodu 3 písm. d) sa považuje aj nezaplatenie alebo omeškania so zaplatením členského poplatku, a to i čiastočne. Člen, ktorého členstvo zaniklo zrušením generálnym zhromaždením z tohto dôvodu, môže byť za člena Asociácie opätovne prijatý až po úplnom zaplatení dlhujúcich členských poplatkov.

   


Článok VI.
Pozastavenie členstva

 1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť výkonný výbor v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku a to i čiastočne. 
 2. O pozastavení členstva ako sankcie podľa Disciplinárneho poriadku môže rozhodnúť kontrolná komisia, prípadne rozhodcovská komisia. 
 3. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa bodu 1 a 2 musí obsahovať určenie doby jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
  1. na vopred presne učenú dobu, maximálne 1 rok,
  2. na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, 
  3. na obdobie do konania najbližšieho generálneho zhromaždenia, ak sa zároveň podáva generálnemu zhromaždeniu návrh na zrušenie členstva generálnym zhromaždením podľa článku IV bod 3 písm. d) týchto Stanov.
 4. Ak nedošlo k odstráneniu dôvodov pre ktoré bolo členstvo pozastavené podľa bodu 3 písm. b) ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo uložené, výkonný výbor, prípadne kontrolná alebo rozhodcovská komisia predloží generálnemu zhromaždeniu návrh na zrušenie členstva príslušného člena Asociácie podľa čl. IV bod 3 písm. d).
 5. Pozastavením členstva nie su dotknuté práva člena zúčastniť sa a hlasovať na Generálnom zhromaždení. Člen s pozastaveným členstvom sa však nemôže zúčastniť hlasovania o návrhu na zrušenie jeho členstva.

Článok VII.
Členské poplatky

    1. Člen je povinný zaplatiť Asociácii:

     a)      jednorázový zápisný poplatok pri vzniku členstva  nasledovne:

riadny člen vo výške 100,- €, pridružený člen vo výške 50,-€

         b)      členský poplatok za kalendárny rok nasledovne:

riadny člen vo výške stanovenej generálnym zhromaždením na príslušný rok,   pridružený člen vo výške 20%    z výšky stanovenej generálnym zhromaždením na príslušný rok pre riadného člena

      2.   Poplatky podľa bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených výkonným výborom.

 


Článok VIII.
Zásady hospodárenia

 1. Základom financovania Asociácie sú členské príspevky. 
 2. Asociácia prijíma dary a dobrovoľné príspevky od iných právnických alebo fyzických osôb bez ohľadu na územnú pôsobnosť vrátane darov a iných dobrovoľných príspevkov vlastných členov.
 3. Asociácia hospodári so svojim majetkom v súlade s príslušnými predpismi platnými pre hospodárenie združení právnických osôb ako aj rozpočtom, schváleným generálnym zhromaždením.
 4. Hospodárenie Asociácie podlieha kontrole Dozornej rady Asociácie a jeho výsledky schváleniu generálnym zhromaždením.

Článok IX.
Orgány Asociácie

Orgánmi Asociácie sú:
 1. generálne zhromaždenie
 2. výkonný výbor
 3. dozorná rada
 4. kontrolná komisia
 5. rozhodcovská komisia.

Článok X.
Generálne zhromaždenie

1. Generálne zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie, ktorí majú právo hlasovať. Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných minimálne 30% členov Asociácie s právom hlasovať.

2. Ak nie je zvolané generálne zhromaždenie uznášaniaschopné, je výkonný výbor povinný zvolať v primeranej lehote a v súlade s bodom 6 tohto článku, náhradné generálne zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní, avšak najskôr 14 dní odo dňa kedy sa malo konať pôvodné generálne zhromaždenie. Náhradné generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Ak na náhradnom generálnom zhromaždení nie je prítomných aspoň 30 % členov Asociácie s právom hlasovať, nemôže rozhodnúť o veciach, na ktoré je podľa bodu 10 potrebný súhlas najmenej 2/3 prítomných členov Asociácie s právom hlasovať.

 3. Generálne zhromaždenie:

a/ volí a odvoláva členov výkonného výboru a členov dozornej rady,

b/ rozhoduje o zrušení členstva podľa čl. IV bodu 3 písm. d) týchto Stanov,

c/ schvaľuje Stanovy Asociácie, ich zmeny a doplnky,

d/ schvaľuje ďalšie normatívne predpisy Asociácie,

e/ rozhoduje o zrušení Asociácie, volí a odvoláva likvidátora,

f/ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Asociácie a správu dozornej rady,

g/ schvaľuje rozpočet Asociácie a stanovuje výšku poplatkov členov Asociácie.

 4. Generálne zhromaždenie zvoláva výkonný výbor najmenej raz za rok, a to do 30. júna kalendárneho roka ako výročné generálne zhromaždenie, na ktorom je prerokovaná správa o činnosti a hospodárení Asociácie za uplynulý kalendárny rok, rozpočet Asociácie na nasledujúci kalendárny rok a správa dozornej rady.

 5. Výkonný výbor je ďalej povinný zvolať generálne zhromaždenie vždy, keď o to písomne požiada aspoň 10 % členov Asociácie s právom hlasovať.

 6. Zvolanie generálneho zhromaždenia výkonný výbor uskutoční zaslaním písomnej pozvánky všetkým členom Asociácie s uvedením programu generálneho zhromaždenia v lehote  najmenej 10 dní pred termínom jeho konania.

 7. Program rokovania generálneho zhromaždenia stanovuje výkonný výbor zohľadňujúc odôvodnené písomné návrhy členov Asociácie. Výkonný výbor je povinný do programu generálneho zhromaždenia zaradiť body písomne navrhnuté aspoň 10 %  všetkých členov Asociácie, a to v prípade, ak bude takýto návrh doručený výkonnému výboru najmenej 20 dní predo dňom konania generálneho zhromaždenia.

 8. Generálne zhromaždenie riadi predseda výkonného výboru Asociácie alebo ním poverená osoba.

 9. Pri hlasovaní má každý člen s právom hlasovať jeden hlas. V prípadoch a za podmienok stanovených generálnym zhromaždením sa hlasuje tajne.

 10. Na rozhodnutie generálneho zhromaždenia o schválení, zmene alebo doplnení Stanov asociácie, ako aj o zrušení členstva podľa článku V bod 3 písm. d) týchto Stanov, je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín hlasov prítomných členov s právom hlasovať. V ostatných prípadoch generálne zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať.

 11. Člen môže byť na generálnom zhromaždení zastúpený svojim štatutárnym zástupcom, alebo osobou poverenou na zastupovanie na základe písomného plnomocenstva. Člena môže zastupovať na základe písomného plnomocenstva aj iný člen Asociácie.

  12. O rokovaní a rozhodnutiach generálneho zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorú obdržia všetci členovia Asociácie.

 


Článok XI.
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. 
 2. Výkonný výbor je volený generálnym zhromaždením a má sedem členov. Členovia volia spomedzi seba predsedu a dvoch podpredsedov.
 3. Výkonný výbor najmä:
  1. zvoláva generálne zhromaždenie,
  2. hospodári s majetkom Asociácie v súlade so schváleným rozpočtom a platnými právnymi predpismi, predkladá generálnemu zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení Asociácie a zostavuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
  3. zabezpečuje strategické riadenie Asociácie,
  4. uzatvára a rozväzuje pracovný pomer s riaditeľom Asociácie a vykonáva s tým súvisiacu zamestnávateľskú pôsobnosť, 
  5. vydáva organizačný poriadok Asociácie,
  6. rozhoduje o prijímaní nových členov Asociácie,
  7. rozhoduje vo všetkých ostatných veciach Asociácie, pokiaľ nie sú výslovne vyhradené do pôsobnosti generálneho zhromaždenia alebo iných orgánov Asociácie.
 4. Výkonný výbor zvoláva predseda alebo niektorý z podpredsedov najmenej 1 krát za dva kalendárne mesiace.
 5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Rokovanie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov. Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, prípadne predsedajúceho.
 6. Člen výkonného výboru môže kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť, na základe písomného oznámenia o odstúpení, doručeného výkonnému výboru. O odstúpení svojho člena výkonný výbor informuje najbližšie generálne zhromaždenie.
 7. Ak sa člen výkonného výboru bez ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich zasadnutiach výkonného výboru, ten je mu oprávnený členstvo pozastaviť najdlhšie do konania najbližšieho generálneho zhromaždenia. O takomto pozastavení členstva výkonný výbor informuje najbližšie generálne zhromaždenie.
 8. Ak počet členov výkonného výboru, ktorí nemajú pozastavené členstvo podľa bodu 7, klesne pod sedem, môže výkonný výbor na obdobie do konania najbližšieho generálneho zhromaždenia kooptovať do celkového počtu najviac siedmich členov, jedného alebo viacerých dočasných členov výkonného výboru.

Článok XII.
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie. Členov dozornej rady volí generálne zhromaždenie. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá generálnemu zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má minimálne 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná aspoň polovica jej členov, najmenej však dvaja. Rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov jej prítomných členov, v prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu, prípadne predsedajúceho.
 3. Členovia dozornej rady majú prístup ku všetkým dokumentom Asociácie. Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie Asociácie, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, podľa poverenia generálnym zhromaždením. Dozorná rada nevykonáva kontrolu v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti kontrolnej komisie a rozhodcovskej komisie. Správu o svojej činnosti predkladá výročnému generálnemu zhromaždeniu.

Článok XIII.
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia vykonáva šetrenie a preskúmavanie podnetov týkajúcich sa porušenia povinností člena Asociácie, najmä ustanovení Etického kódexu. Na základe zistení ukladá v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom Asociácie sankcie.

   

  2. Kontrolná komisia sa zo svojej činnosti zodpovedá výkonnému výboru, ktorému podáva polročne správu o svojej činnosti. Správa o činnosti obsahuje popis šetrených prípadov a navrhovaných, resp. uložených opatrení kontrolnou komisiou v príslušnom období, za ktoré sa správa podáva.

   

  3. Kontrolná komisia má minimálne 3 členov. Predsedu a členov kontrolnej komisie menuje a odvoláva výkonný výbor. Pri menovaní osôb do funkcie predsedu a členov kontrolnej komisie dbá výkonný výbor najmä na zabránenie vzniku možného konfliktu záujmov, ako aj na odbornú spôsobilosť a morálnu bezúhonnosť menovaných osôb. Počet členov kontrolnej komisie, ktorí sú zároveň členmi štatutárnych orgánov alebo zamestnancami obchodníka s cennými papiermi nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov kontrolnej komisie. Činnosť kontrolnej komisie riadi jej predseda

   


Článok XIV.
Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam kontrolnej komisie. Pri svojej činnosti postupuje v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom. Zo svojej činnosti sa zodpovedá výkonnému výboru.
 2. Rozhodcovská komisia má minimálne 3 členov, ktorých menuje a odvoláva výkonný výbor. Pri menovaní osôb do funkcie predsedu a členov rozhodcovskej komisie dbá výkonný výbor najmä na zabránenie vzniku možného konfliktu záujmov, ako aj na odbornú spôsobilosť a morálnu bezúhonnosť menovaných osôb. Počet členov rozhodcovskej komisie, ktorí sú zároveň členmi štatutárnych orgánov alebo zamestnancami obchodníka s cennými papiermi nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov rozhodcovskej komisie. Činnosť rozhodcovskej komisie riadi jej predseda.

Článok XV.
Spoločné ustanovenie o orgánoch Asociácie

 1. Členmi orgánov Asociácie môžu byť výlučne fyzické osoby. Funkčné obdobie členov orgánov Asociácie je dvojročné, pričom však neskončí skôr, než je uskutočnená voľba, prípadne menovanie nových členov príslušného orgánu. Znovuzvolenie prípadne znovumenovanie je možné.
 2. Voľby volených orgánov sa uskutočňujú spravidla tajným hlasovaním, pokiaľ generálne zhromaždenie neurčí inak. Návrh na voľbu členov volených orgánov Asociácie je oprávnený predložiť ktorýkoľvek člen Asociácie. 
 3. Člen orgánov Asociácie je povinný dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel, inak zodpovedá za škody vzniklé v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 4. Členom orgánov Asociácie môže generálne zhromaždenie určiť za vykonávanú činnosť odmenu. Jej výšku ako i spôsob odmeňovania členov určuje generálne zhromaždenie.
 5. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky orgány Asociácie podľa čl. IX týchto Stanov okrem generálneho zhromaždenia.

Článok XVI.
Konanie v mene Asociácie

1. Konať v mene Asociácie sú oprávnení:

a/  samostatne predseda výkonného výboru,

b/ spoločne, ktoríkoľvek dvaja členovia výkonného výboru, pričom aspoň jeden z nich musí byť podpredseda výkonného výboru.

 2. Zaväzovať sa podpisom v mene Asociácie môže predseda výkonného výboru alebo vždy dvaja členovia výkonného výboru spoločne, pričom aspoň jeden z nich musí byť  podpredseda výkonného výboru Asociácie.

 

 


Článok XVII.
Zánik Asociácie

 1. O zrušení Asociácie rozhoduje generálne zhromaždenie. Asociácia zaniká jej výmazom z príslušného registra združení právnických osôb. 
 2. Ak imanie Asociácie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa v súlade s príslušnými predpismi likvidáciu. Likvidátora volí a odvoláva generálne zhromaždenie, ktorému likvidátor zodpovedá za svoju činnosť. Likvidačný zostatok sa rozdelí rovnakým dielom medzi členov Asociácie podľa stavu členov ku dňu rozhodnutia generálneho zhromaždenia o zrušení Asociácie bez právneho nástupcu.

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenie

    Tieto Stanovy ako aj prípadné ich zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia generálnym zhromaždením.

      

             

 

Tieto Stanovy boli schválené na zasadnutí Generálneho zhromaždenia Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v Bratislave dňa  27. júna 2019.