preferujeme transparentnosť

Disciplinárny poriadok

ASOCIÁCIE OBCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI


Čl. I.
Úvodné ustanovenie

Tento Disciplinárny poriadok Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len Disciplinárny poriadok”) 
 1. upravuje postup kontrolnej komisie Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len “kontrolná komisia”) pri vykonávaní, šetrení a ukladaní sankcií členom Asociácie za porušenie ich povinností,
 2. určuje druh sankcií, ktoré môžu byť uložené, spôsob ich ukladania, práva a povinnosti členov Asociácie, 
 3. postup rozhodcovskej komisie Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len “rozhodcovská komisia”), ako odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam kontrolnej komisie.

Čl. II.
Postup kontrolnej komisie pri šetrení a ukladaní sankcií

1.    Kontrolná komisia vykonáva šetrenie spravidla na základe doručeného písomného podnetu alebo sťažnosti, z ktorých vyplýva odôvodnené podozrenie z porušenia povinností člena Asociácie. O doručených anonymných podnetoch kontrolná komisia informuje výkonný výbor a prešetruje ich  iba ak o tom rozhodne výkonný výbor. V prípadoch stanovených v tomto Disciplinárnom poriadku kontrolná komisia postupuje z vlastného podnetu.

2.  Podnety proti osobám, ktoré nie sú členmi Asociácie kontrolná komisia neprešetruje; podľa závažnosti o ich konaní informuje výkonný výbor. Výkonný výbor môže  po posúdení, podať podnet na prešetrenie veci orgánu vykonávajúcemu dozor nad finančným trhom prípadne, ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

3.  Za doručený písomný podnet sa považuje aj fax od overeného odosielateľa,  ako aj zápisnica o výpovedi osoby vyhotovená členom kontrolnej komisie Asociácie.

 Zápisnica musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a bydlisko podávateľa podnetu, pri zástupcovi právnickej osoby aj obchodný názov a sídlo právnickej osoby, ktorú zastupuje,

b) dátum, miesto zápisu a meno zapisovateľa,

c) predmet podnetu s výslovným určením obchodného názvu obchodníka, ktorého sa podnet dotýka,

    d) vlastnoručný podpis podávateľa podnetu, ako aj zapisovateľa.

4.  O došlých podnetoch a sťažnostiach, ako aj o spôsobe ich riešenia vedie kontrolná komisia osobitnú písomnú evidenciu.

5.  Kontrolná komisia vo veci rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia podnetu alebo sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom písomne informuje výkonný výbor. Kontrolná komisia písomne informuje podávateľa podnetu alebo sťažnosti o spôsobe jej riešenia do 20 dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia. V prípadoch, keď vo veci nebude rozhodnutie vydané, do 30 dní od doručenia podnetu alebo sťažnosti.

6.  Po prijatí podnetu alebo sťažnosti začne kontrolná komisia šetrenie. Šetrenie však nemôže začať po uplynutí dvoch rokov odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinností člena.

7.  Kontrolná komisia pri šetrení oboznámi príslušného člena Asociácie o podnete alebo sťažnosti podanej proti nemu a požiada ho o stanovisko, ako aj predloženie príslušných dokladov.

8.  Kontrolná komisia je pri vykonávaní svojej činnosti oprávnená vyžiadať v súlade s čl. VI bod 2 písm. c) Stanov od ktoréhokoľvek člena Asociácie vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje vo veci. V prípade porušenia povinnosti je kontrolná komisia oprávnená uložiť príslušnému členovi Asociácie v konaní začatom z vlastného podnetu sankciu podľa čl. IV tohto Disciplinárneho poriadku.

9.  Pri poskytnutí vysvetlenia alebo stanoviska osobne prostredníctvom zástupcov člena podľa bodu 7 alebo 8 príslušná zápisnica musí obsahovať náležitosti primerane podľa bodu 3.

10.  Ak člen Asociácie, proti ktorému smeruje podnet alebo sťažnosť neposkytne kontrolnej komisii v požadovanom termíne stanovisko alebo doklady podľa bodu 7, môže kontrolná komisia rozhodnúť o veci na základe údajov a dokladov získaných iným spôsobom, ak ich považuje za dostatočné. Inak šetrenie zastaví a informuje o veci výkonný výbor, ktorý v takom prípade môže podať podnet na prešetrenie veci orgánu vykonávajúcemu dozor nad finančným trhom, prípadne ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

11.  Ak na základe vykonaného šetrenia kontrolná komisia usúdi, že došlo k porušeniu povinností člena Asociácie, písomným rozhodnutím uloží príslušnému členovi vykonanie opatrení a sankciu podľa čl. IV tohto Disciplinárneho poriadku. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku a musí byť podpísané  predsedom kontrolnej komisie.

 


Čl. III.
Odvolanie proti rozhodnutiu kontrolnej komisie

 1. Proti rozhodnutiu kontrolnej komisie sa môže príslušný člen Asociácie odvolať v lehote do pätnástich dní odo dňa, kedy mu bolo rozhodnutie doručené.
 2. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam kontrolnej komisie je rozhodcovská komisia, ktorá o odvolaní rozhodne v lehote do 60 dní od doručenia odvolania. 
 3. Oprávnenia stanovené v tomto Disciplinárnom poriadku pre kontrolnú komisiu platia primerane aj pre rozhodcovskú komisiu.

Čl. IV.
Sankcie

 1. Za zistené porušenia platných právnych predpisov, Stanov a ďalších predpisov Asociácie (ďalej len “porušenie povinností”), je kontrolná komisia oprávnená uložiť príslušnému členovi vykonanie opatrení na nápravu stavu, ako aj uložiť sankcie. Pri ukladaní opatrení a sankcií kontrolná komisia vychádza z povahy, závažnosti a následkov konania príslušného člena, ako aj z výšky spôsobenej škody.
 2. Pri menej závažnom porušení povinností kontrolná komisia môže nariadiť príslušnému členovi vykonať v lehote ňou určenej opatrenie na nápravu stavu , najmä k uvedeniu vecí do pôvodného stavu bez uloženia sankcie. Ak člen nesplní uložené opatrenia v určenej lehote, kontrolná komisia môže v následnom konaní začatom z vlastného podnetu uložiť sankcie podľa bodu 3.
 3. Pri závažnom porušení povinností alebo pri opakovanom menej závažnom porušení povinností môže kontrolná komisia príslušnému členovi Asociácie:
  a.  uložiť peňažnú pokutu do výšky 100.000 Sk, 
  b.  pozastaviť členstvo v Asociácii podľa článku V Stanov. 
  Sankcie uvedené v bodoch a) a b) možno uložiť aj súčasne. 
  V prípade nezaplatenia uloženej peňažnej pokuty alebo nevykonania opatrení na nápravu stavu podľa bodu 1 v určenej lehote, môže kontrolná komisia členovi, ktorému boli už uložené sankcie podľa tohto bodu v následnom konaní začatom z vlastného podnetu uložiť sankcie podľa bodu 4.
 4. Pri obzvlášť hrubom porušení povinností, alebo pri opakovanom závažnom porušení povinností člena Asociácie, môže kontrolná komisia príslušnému členovi Asociácie pozastaviť členstvo v Asociácii podľa článku V Stanov; ak pritom zároveň podá návrh najbližšiemu generálnemu zhromaždeniu Asociácie na zrušenie členstva príslušného člena v Asociácii, členstvo pozastaví len do tohto najbližšieho zasadania generálneho zhromaždenia. 
 5. O pozastavení členstva člena Asociácie podľa bodu 4, po právoplatnosti príslušného rozhodnutia, kontrolná komisia bez zbytočného odkladu informuje výkonný výbor. Výkonný výbor môže podať orgánu vykonávajúcemu štátny dozor nad kapitálovým trhom podnet na prešetrenie veci, prípadne na odobratie povolenia na činnosť obchodníka s cennými papiermi príslušnému členovi.
 6. Ak kontrolná komisia pri svojej činnosti zistí podozrenie zo spáchania trestného činu, bez zbytočného odkladu o tom informuje výkonný výbor. Výkonný výbor po posúdení veci podá príslušné trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. 
 7. Peňažné pokuty uložené podľa tohto Disciplinárneho poriadku sú príjmom Asociácie.

Čl. V.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Členovia kontrolnej komisie, ako aj členovia rozhodcovskej komisie sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. 

2. Schválením tohto Disciplinárneho poriadku sa ruší Disciplinárny poriadok Asociácie obchodníkov s cennými papiermi schválený generálnym zhromaždením dňa 17 marca 1999

 3. Tento Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia generálnym zhromaždením Asociácie.

 


Tento Disciplinárny poriadok bol schválený na zasadnutí Generálneho zhromaždenia Asociácie v Bratislave dňa 10. apríla 2002.