preferujeme transparentnosť

etický kódex

ČLENA ASOCIÁCIE OBCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „Asociácia") stanovuje tento Etický kódex. Etickým kódexom sú povinní riadiť sa členovia Asociácie, pri vykonávaní činnosti obchodníka s cennými papiermi.


 2. Pravidlá Etického kódexu vychádzajú z platných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách ( ďalej len „Zákon o CP") a Obchodného zákonníka, zo Stanov Asociácie, z príslušných doporučení Európskej únie, ako aj zo zvyklostí používaných v obchodnom styku pri vykonávaní činnosti obchodníkov s cennými papiermi.

II. Základné pravidlá 

Člen Asociácie je povinný najmä 
 1. postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, so Stanovami Asociácie a s pravidlami organizátorov verejného trhu,
 2. vykonávať len také odborné činnosti, na ktoré má príslušné povolenie, ako aj dostatočné personálne, finančné a materiálne predpoklady,
 3. zabezpečiť, aby odborné činnosti a právne úkony v jeho mene vykonávali len osoby dostatočne odborne a morálne spôsobilé, pričom nebude vykonávať tieto činnosti prostredníctvom osoby, ak je mu známe, že táto svojim konaním preukázateľne úmyselne poškodila iného obchodníka s cennými papiermi, klienta obchodníka s cennými papiermi, prípadne iný subjekt finančného trhu (napr. správcovská spoločnosť, banka, poisťovňa)
 4. zaväzovať sa iba na plnenie takých záväzkov, ktorých krytie má dostatočne zabezpečené, pričom nesmie záväzky plniť ani za svoje záväzky ručiť aktívami svojich klientov.

III. Pravidlá prístupu ku klientom

 1. Člen Asociácie je povinný pri uzatváraní zmlúv s klientom postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom je povinný pred uzatvorením zmluvy zabezpečiť, aby bol klient dostatočne oboznámený s podstatnými náležitosťami a účelom zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
 2. Pri uzatváraní zmlúv o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov (najmä komisionárskej a mandátnej zmluvy) je člen Asociácie povinný, ak klient netrvá na inom, zabezpečiť, aby zmluva obsahovala okrem zákonom predpísaných náležitostí aj:
  1. spôsob zhodnocovania dočasne nevyužitých peňažných prostriedkov poskytnutých klientom členovi Asociácie ako záloha na nákup cenných papierov, alebo získaných z predaja cenných papierov klienta, prípadne ustanovenie o tom, že tieto prostriedky zhodnocované nebudú,
  2. spôsob a lehotu úhrady peňažných prostriedkov získaných za predané cenné papiere klienta, prípadne na ktoré má klient nárok z iného dôvodu; ak v zmluve nie je uvedené inak, je člen Asociácie povinný uhradiť tieto finančné prostriedky klientovi bez zbytočného odkladu,
  3. v prípade zmlúv, ktoré nie sú uzatvorené na jeden prípad, prípadne viac presne vymedzených prípadov, podmienky a lehoty vypovedania zmluvy, 
  4. výšku odmeny za poskytnuté služby prípadne spôsob jej výpočtu,
  5. spôsob a čas poskytovania informácií klientovi o obchodoch, uzatvorených na jeho účet.
 3. Pri zadávaní pokynu na nákup alebo predaj cenných papierov a pri uzatváraní zmlúv o prevode cenných papierov je člen Asociácie povinný v primeranom rozsahu informovať klienta:
  1. o aktuálnej situácii na trhu týkajúcej sa predmetných cenných papierov,
  2. o okolnostiach, ktoré by mohli znemožniť alebo nepriaznivo ovplyvniť realizáciu pokynu zadávaného klientom, pokiaľ sú mu známe, alebo ich môže považovať za pravdepodoné,
  3. o predpokladanom spôsobe a čase realizácie pokynu, najmä či pôjde o kúpu cenných papierov klienta do majetku člena Asociácie alebo o predaj klientom požadovaných cenných papierov z majetku člena Asociácie, prípadne či pôjde o vzájomný obchod medzi klientmi člena Asociácie, ak sú mu takéto skutočnosti známe,
  4. o možnosti uskutočnenia obchodu za výhodnejších podmienok, než ktoré požaduje klient, ak mu je takáto možnosť pri zadávaní pokynu známa alebo ak ju môže považovať za pravdepodobnú; uvedené sa vzťahuje aj na prípady, keď klient zadáva pokyn na realizáciu priameho obchodu, pri ktorom vopred určí druhú zmluvnú stranu, ak klient aj napriek tomu trvá na realizácii priameho obchodu za menej výhodných podmienok, je člen Asociácie povinný dať si klientom preukazatelným spôsobom potvrdiť, že ten bol o takejto skutočnosti informovaný.
 4. Člen Asociácie je ďalej povinný
  1. oboznámiť klienta v primeranom rozsahu podľa svojich možností s prípadným rizikom, spojeným so zadávaným pokynom,
  2. odmietnuť prijatie takého pokynu klienta, ktorého realizáciou by podľa informácií, ktoré sú mu známe, prípadne ktoré by mu ako obchodníkovi s cennými papiermi mali byť známe, došlo k porušeniu zákona,
  3. neuprednostňovať obchody na vlastný účet pred obchodmi na účet klientov, neuprednostňovať určitého klienta pred ostatnými, pričom nesmie realizovať také obchody, ktoré by mali za následok bezprostrednú ujmu niektorého klienta,
  4. ako prvoradé kritérium pri určovaní poradia realizácie pokynov používať termín podania pokynu a ako druhoradé kritérium výšku limitnej ceny.
 5. V prípade, že klient poveril člena Asociácie správou jeho finančných prostriedkov, t.j. ak klient nezadáva jednotlivé pokyny samostatne, ale určuje len rámcovo zameranie investovania, je člen Asociácie povinný venovať investovaniu týchto prostriedkov maximálnu odbornú starostlivosť; nesmie pritom vykonávať také operácie, ktoré by vystavili klienta neprimeranému riziku, alebo ktorými by ho úmyselne poškodil. 
 6. Ak člen Asociácie zverejnil pre určité obdobie predpokladanú výšku výnosov v rámci správy majetku klientov alebo obdobnej činnosti a ak z reálneho posúdenia okolností vyplýva, že túto hodnotu nebude možné z akýchkoľvek dôvodov dosiahnuť, je povinný bezodkladne takúto skutočnosť oznámiť všetkým zainteresovaným klientom.
 7. Ak z charakteru uskutočnených alebo plánovaných transakcií na majetkovom účte cenných papierov klienta možno usúdiť, že by mohla klientovi vzniknúť oznamovacia alebo ponuková povinnosť v zmysle Zákona o CP, je člen Asociácie povinný na túto skutočnosť klienta včas upozorniť.
 8. Člen Asociácie je povinný pri vykonávaní činností súvisiacich s umiestnením emisie cenných papierov na primárnom trhu navrhnúť klientovi, ako emitentovi týchto cenných papierov, taký spôsob a podmienky predaja emitovaných cenných papierov, pri ktorých možno s použitím všetkých dostupných informácií predpokladať, že prinesú emitentovi najväčší efekt. Pri verejnom umiestnení emisie cenných papierov na primárnom trhu je člen Asociácie povinný dbať najmä na presné stanovenie, vhodné zverejnenie, ako aj dodržiavanie podmienok jej predaja.

IV. Pravidlá pri poskytovaní a ochrane informácií

 1. Člen Asociácie je povinný
  1. pravdivo, úplne a zrozumiteľne informovať klienta o všetkých jemu známych dôležitých skutočnostiach, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými pre klienta; tým nie je dotknutá možnosť požadovať za poskytnutie takýchto informácií odplatu, ak to ich charakter a rozsah umožňuje,
  2. dbať, aby jeho pracovníci zabezpečujúci kontakt s klientmi boli dostatočne oboznámení s aktuálnou situáciou na kapitálovom trhu, ako aj s ďalšími skutočnosťami, dôležitými pre informovanie klientov,
  3. dbať, aby osoby, ktoré majú prístup k údajom týkajúcim sa pokynov klientov, boli oboznámené s ich zámermi, alebo osoby, ktoré majú prístup k iným neverejným informáciám získaných od klientov, tieto poznatky nezneužívali vo svoj osobný prospech, v prospech obchodníka s cennými papiermi, ani v prospech tretích osôb,
  4. zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov klientov, ako aj údajov o ich finančnej situácii, resp. majetkových pomeroch,
  5. poznať totožnosť každého svojho klienta alebo jeho splnomocnenca.
 2. Člen Asociácie nesmie najmä
  1. neoprávnene používať v prospech seba alebo inej osoby za účelom dosiahnutia výhody alebo prospechu informácie, dosiaľ nie verejne prístupné, ktorých zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku,
  2. poskytovať, alebo priamo či nepriamo rozširovať zavádzajúce alebo nepravdivé informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť rozhodovanie jeho klientov alebo ďalších účastníkov finančného trhu v ich neprospech; za takúto činnosť sa považuje aj účelové manipulovanie cien cenných papierov na verejných trhoch,
  3. poskytovať prísľuby, ktorých splnenie je nepravdepodobné alebo dokonca nerealizovateľné; v prípadoch ak poskytol prísľuby, ktorých splnenie je ohrozené z dôvodu nepredvídateľnej zmeny okolností, je povinný bezodkladne to oznámiť všetkým známym dotknutým subjektom,
  4. používať pri svojej činnosti nelegálnym spôsobom získané zoznamy akcionárov ktorejkoľvek akciovej spoločnosti, neverejné údaje organizátorov trhu, Strediska cenných papierov prípadne iné podobné údaje,
  5. pri verejnom predaji cenných papierov na primárnom trhu zverejňovať informácie týkajúce sa emitenta alebo emisie týchto cenných papierov, ak mu je známe, prípadne ak by mu ako obchodníkovi s cennými papiermi malo byť známe, že tieto údaje sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Dodržiavanie Etického kódexu členmi Asociácie kontroluje a sankcie za ich porušenie udeľuje členom kontrolná komisia, zriadená generálnym zhromaždením v súlade so Stanovami Asociácie, pričom sa riadi platným Disciplinárnym poriadkom Asociácie. 
 2. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňom 10.4.2002. Do dňa nadobudnutia účinnosti Etického kódexu sú členovia Asociácie povinní prispôsobiť svoju činnosť a používanú dokumentáciu ustanoveniam tohto Etického kódexu.
 3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Etického kódexu sa ruší Etický kódex schválený generálnym zhromaždením Asociácie dňa 13.2.1997.

Tento Etický kódex bol schválený na zasadnutí Generálneho zhromaždenia Asociácie v Bratislave dňa 10. apríla 2002.