preferujeme transparentnosť

Hlavné benefity plynúce z členstva v AOCP :  • Zdieľanie informácií v rámci členskej základne asociácie (AOCP organizuje pravidelné stretnutia svojích členov zamerané na zdieľanie informácií a vzájomnú koordináciu a pomoc pridružených členov asociácie)
  • Pomoc pri riešení operatívných otázok súvisiacich s finančným sprostredkovaním prostredníctvom platformy asociácie.
  • Podpora asociácie pri zastupovaní oprávnených spoločných záujmov svojích členov vo vzťahu k NBS, MF SR, Finančnej spravodajskej jednotke a pod.

Okrem iného poskytuje AOCP finančným sprostredkovateľom aj nasledovné služby:

  • Odborne skúšky v zmysle zákona č. 186/2009.Z.z.,
  • Osobitné finančné vzdelávanie v rámci všetkých sektorov finančného trhu a všetkých stupňov odbornej spôsobilosti.
  • Špecializované vzdelávanie v oblasti investovania na kapitálovom trhu – Investičná akadémia.
  • Zabezpečovanie plnenia zákonných povinnosti týkajúcich sa oblasti AML.
  • Ďalšie kurzy odborného vzdelávania v oblasti kapitálového trhu.