- Odborné podujatiaZákladné infoZáväzné podmienkyTermínyE-LearningOdborné skúškyGDPR


ODBORNÉ PODUJATIA - Registrácia

Záväzná prihláška na odborné podujatie
" Inv. akadémia - Základný stupeň "
ktoré organizuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Titul:    Meno:    Priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliska:Ulica: číslo:

  PSČ:   Mesto:

E-mail:    

Telefón:  


 
Daňový doklad (faktúru) k poplatku žiadam vystaviť na spoločnosť 
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:


Týmto potvrdzujem že súhlasím so záväznými podmienkami účasti na podujatí, ktoré sú uvedené v programe podujatia a zároveň súhlasím z nižšie uvedeným prehlásením týkajúcim sa poskytnutia osobných údajov,

Prehlásenie: Vyššie uvedená osoba týmto prehlasuje, že udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním svojich osobných údajov Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (ďalej „AOCP“). Uvedený súhlas zahŕňa prenos, spracovanie a uloženie poskytnutých údajov v písomnej resp. elektronickej podobe v databázach vedených AOCP. Zoznam poskytnutých osobných údajov obsahuje titul, meno, priezvisko, rodné číslo adresu trvalého bydliska a kontaktné údaje(email, tel.)

Doba platnosti súhlasu: AOCP je oprávnená viesť poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú na zákonne podmienky archivácie. Počas tejto doby nie je možné zo strany registrovanej osoby uplatniť právo zabudnutia v zmysle zákona zákona o ochrane osobních údajov. Viac informácií o podmienkach spracovania osobních údajov, ako aj právach súvisiacich so spracovaním osobních údajov je k dispozícii v informácii o spracovaní osobných údajov.

Mám záujem o zasielanie informácii týkajúcich sa odborných podujatí (školení, seminárov, konferencií …..) organizovaných AOCP na vyššie uvedenú emailovú adresu. Týmto zároveň uďelujem súhlas s poskytnutí svojich osobných údajov pre tento účel.”


 Dňa 17.06.2024