- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPRSKÚŠKY - Registrácia na odbornú skúšku   24.09.2024 Utorok o 11:00         Cena 50 EUR/sektor  (OFV 40 EUR/sektor)
Záväzná prihláška na odbornú skúšku
na overenie odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorú organizuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi dňa 24.09.2024  11:00
pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti elektronickou formou dištančným spôsobom.
Prihlásenie na sektory :  Poistenie alebo zaistenie
Kapitálový trh
Doplnkové dôchodkové sporenie
Prijímanie vkladov
Úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Starobné dôchodkové sporenie
Stupeň odbornej spôsobilosti: Stredný    Vyšší

Celková cena 0.00 EUR

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:


Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliska:   Ulica: číslo:

Štát:  (SK=Slovensko)    


Pre vyhľadanie zadajte PSČ alebo Názov obce:
Najdi
 


E-mail:    

Telefón:  
 
Daňový doklad (faktúru) k uhrade poplatku žiadam vystaviť na spoločnosť
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:


Firemná registrácia - názov firmy:     Osobné číslo: (určené iba pre zmluvné firmy)

Týmto potvrdzujem že si k skúške objednávam (so zľavou 75%) poskytnutie osobitného finančného vzdelávania (OFV) v súlade so záväznými podmienkami. Cena bude navýšená o sumu 40 EUR / sektor za poskytnutie prístupu do OFV na obdobie 4 rokov.
Pozor !!! V prípade samostatnej dodatočnej registrácie na OFV je poplatok vo výške 40 EUR / sektor na obdobie 1 roka.

Týmto potvrdzujem že som oboznámený a akceptujem záväzne podmienky vrátane podmienok pre dištančnú formu prihlásenia a účasti na odbornej skúške a zároveň súhlasím z nižšie uvedeným prehlásením týkajúcim sa poskytnutia osobných údajov

Prehlásenie: Vyššie uvedená osoba týmto prehlasuje, že udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním svojich osobných údajov Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (ďalej „AOCP“) ako aj Národnou bankou Slovenska (ďalej „NBS“) na účely overenia odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený súhlas zahŕňa prenos, spracovanie a uloženie poskytnutých údajov v písomnej resp. elektronickej podobe v databázach vedených AOCP ako aj prenos týchto údajov do NBS a ich spracovanie a uloženie v elektronickej podobe v databázach NBS. Zoznam poskytnutých osobných údajov občana Slovenskej republiky obsahuje titul, meno, priezvisko, rodné číslo adresu trvalého bydliska a kontaktné údaje(email, tel). Zoznam osobných údajov občana iného štátu ako Slovenskej republiky: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štát trvalého pobytu a kontaktné údaje(email, tel).

Doba platnosti súhlasu: AOCP je oprávnená viesť poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú na zákonne podmienky archivácie. Počas tejto doby nie je možné zo strany registrovanej osoby uplatniť právo zabudnutia v zmysle zákona zákona o ochrane osobních údajov. Viac informácií o podmienkach spracovania osobních údajov, ako aj právach súvisiacich so spracovaním osobních údajov je k dispozícii v informácii o spracovaní osobných údajov.

Mám záujem o zasielanie informácii týkajúcich sa odborných podujatí (školení, seminárov, konferencií …..) organizovaných AOCP na vyššie uvedenú emailovú adresu. Týmto zároveň uďelujem súhlas s poskytnutí svojich osobných údajov pre tento účel.”

 Dňa 20.07.2024
                                     V prípade záujmu o hromadné prihlásenie vyplňte prosím priložený  formulár  a odošlite ho na email aocp@aocp.sk