- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPR


Základné informácie a záväzné podmienky


Záväzne podmienky prihlásenia a účasti na odbornej skúške


Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sú platné a záväzné pre všetky osoby, ktoré majú záujem o účas na odborných skúškach organizovaných Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi. Rovnako sú tieto podmienky záväzné aj pre osoby, ktoré záväzne registrujú na odborné skúšky svojich zamestnancov resp. spolupracovníkov.

Každá osoba (fyzická a právnická) berie na vedomie, že Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej „AOCP“) ako osoba poverená zabezpečovaním odborných skúšok zo strany NBS bude postupova voči prípadným záujemcom o vykonanie odbornej skúšky ako aj samotným účastníkom odbornej skúšky v zmysle a v súlade s týmito záväznými podmienkami.

Pre každého záujemcu o vykonanie odbornej skúšky ako aj každého účastníka odbornej skúšky sú okrem týchto záväzných podmienok záväzné aj ďalšie platné dokumenty a nariadenia vzahujúce sa k výkonu odborných skúšok akými sú predovšetkým Opatrenie NBS č. 9/2010 o odbornej skúške a skúšobný poriadok pre odbornú skúšku vydaný NBS.

Každá osoba registrujúca sa na vykonanie odbornej skúšky resp. každá právnická osoba registrujúca na odborné skúšky svojich zamestnancov alebo spolupracovníkov je v rámci procesu registrácie povinná pre platnú registráciu vyplni pravdivo a úplne všetky povinné položky registračného formulára. Za správnos a úplnos poskytnutých údajov zodpovedá osoba, ktorá vykonáva registráciu prostredníctvom registračného formulára. Osoba, ktorá poskytla registračné údaje prostredníctvom vyplneného registračného formulára berie na vedomie, že poskytnuté údaje budú slúži pre potreby AOCP v súvislosti s výkonom odborných skúšok a zároveň budú v prípade potreby poskytnuté NBS.

Osoba poskytujúca osobné údaje dáva súhlas na spracovanie a archiváciu poskytnutých osobných údajov pre potreby AOCP ako aj súhlas na poskytnutie týchto údajov tretej strane, ktorou je NBS v súvislosti a v rozsahu zákonných podmienok výkonu odborných skúšok.


Termíny skúšok


AOCP informuje o vyhlásených termínoch odborných skúšok prostredníctvom svojej stránky www.aocp.sk. Oznam o konkrétnom termíne odbornej skúšky je zverejnený v lehote minimálne 30 dní pred dňom konania odbornej skúšky. Oznam o vyhlásených termínoch odborných skúšok organizovaných AOCP je zverejňovaný aj prostredníctvom web stránky NBS. V rámci vyhláseného termínu odbornej skúšky sú vždy uvedené aj informácie o mieste a čase konania odbornej skúšky. Ďalšími náležitosami zverejňovanými pri vyhlásení termínu skúšky sú sektor, v ktorom sa skúšky konajú, forma skúšky (písomná alebo elektronická), dátum dokedy je možné sa na skúšku zaregistrova a celková kapacita účastníkov skúšky.

AOCP ako organizátor odbornej skúšky si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch meni jednotlivé náležitosti vyhláseného termínu odbornej skúšky až do termínu konania samotnej odbornej skúšky. V prípade akejkožvek zmeny v jednotlivých náležitostiach vyhlásenej skúšky informuje organizátor skúšky o všetkých zmenách všetky zaregistrované osoby na príslušný termín skúšky bezodkladne po tejto zmene. Osoby registrované na príslušný termín vyhlásenej skúšky majú právo v prípade zmien v podstatných náležitostiach skúšky, ktorými sú sektor, termín (dátum a čas) a miesto konania skúšky, požiada organizátora skúšky o stornovanie prípadne preregistrovanie svojej pôvodnej registrácie v lehote do 5 dní odo dňa oznámenia tejto zmeny zo strany organizátora skúšky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté všeobecné lehoty platné v rámci týchto záväzných podmienok.


Prihlásenie sa na odbornú skúšku


Platná a záväzná registrácia na odbornú skúšku je možná prostredníctvom individuálneho alebo hromadného prihlásenia. V rámci individuálneho prihlasovania sa jedná o prihlásenie jednej fyzickej osoby. Pri hromadnom prihlasovaní je prihlasovatežom právnická osoba, ktorá prostredníctvom hromadnej prihlášky registruje na skúšku fyzické osoby.

Na odbornú skúšku sa každý potencionálny záujemca o vykonanie skúšky môže záväzne registrova len spôsobom určeným zo strany organizátora skúšky (AOCP).

Záujemca o vykonanie skúšky je oprávnený registrova sa len na odbornú skúšku, ktorá
    a) je právoplatne vyhlásená
    b) nie je plne obsadená inými účastníkmi
    c) neuplynul termín možnej registrácie

AOCP umožní registráciu na vyhlásené termíny odborných skúšok prednostne elektronickou formou a to prostredníctvom SW aplikácie sprístupnenej cez web stránku www.aocp.sk časti odborné skúšky. V individuálnych prípadoch po dohode s potencionálnymi účastníkmi skúšky bude AOCP akceptova aj inú formu prihlásenia sa na odbornú skúšku akou je napr. mailová príp. listová záväzná prihláška doručená do AOCP v stanovenej lehote.

Termín, do ktorého je možné sa najneskôr záväzne registrova na skúšku je oznámený a uvedený osobitne pri každom vyhlásenom termíne skúšky.


Pozvánka na skúšku


Organizátor skúšky (AOCP) zašle na emailovú adresu každého právoplatne prihláseného účastníka skúšky elektornickú formu pozvánky na skúšku a to v lehote 10 dní pred dňom konania odbornej skúšky. Za právoplatne prihlásenú osobu na skúšku sa považuje osoba, ktorá bola včas a riadnym spôsobom právoplatne zaregistrovaná na daný termín skúšky a zároveň včas a v plnej výške uhradila resp. bol za ňu inou osobou uhradený účastnícky poplatok. V individuálnych prípadoch po dohode a so súhlasom prihláseného účastníka na skúšku môže by pozvánka na skúšku zo strany organizátora skúšky doručená účastníkovi aj v lehote kratšej ako 10 dní pred dňom konania skúšky.


Úhrada poplatku za vykonanie skúšky


Osoba registrovaná na odbornú skúšku je povinná v lehote 12 dní pred dňom konania odbornej skúšky uhradi plnú výšku účastníckeho poplatku na účet organizátora skúšky. Uvedená podmienka je splnená dňom pripísania účastníckeho poplatku na účet AOCP vedený v SLSP, a.s. pod číslom : SK16 0900 0000 0051 4033 7302. Konkrétna výška poplatku za vykonanie skúšky je registrovanému účastníkovi oznámená v rámci samotnej registrácie na skúšku, pričom táto výška poplatku je daná sumou 30 € za každý jeden sektor, v ktorom prihlásená osoba vykonáva odbornú skúšku, násobená počtom sektorov, na ktoré sa v rámci daného termínu skúšky prihlásila.

V prípade hromadnej registrácie na skúšku realizovanej zo strany prihlasovateža za svojích zamestnancov resp. spolupracovníkov uhrádza tento prihlasovatež poplatok za vykonanie skúšky pre všetkých prihlásených účastníkov skúšky jednou spoločnou platbou.

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie doručených platieb je osoba realizujúca úhradu za odbornú skúšku povinná zabezpeči uvedenie variabilneho čísla prideleného systémom organizátora generovaného v rámci registrácie na skúšku.

Organizátor skúšky si v prípade neuvedenia správneho variabilneho symbolu ako jednoznačného identifikátora platby vyhradzuje právo považova podmienku úhrady poplatku zo strany účastníka skúšky sa nesplnenú a to až do času zabezpečenia jednoznačnej identifikácie doručenej platby zo strany účastníka.

Na základe požiadavky účastníka skúšky môže v individuálnych prípadoch organizátor skúšky pristúpi aj k skráteniu 12 dňovej lehoty na úhradu účastníckeho poplatku. V takomto prípade prihlásený účastník na skúšku súhlasí so skrátením 10 dňovej lehoty na doručenie pozvánky na skúšku zo strany organizátora skúšky.


Odhlásenie sa zo skúšky resp. prehlásenie sa na iný termín skúšky.


Registrovaný účastník na odbornú skúšku má právo v stanovenej lehote pred termínom skúšky zruši svoju registráciu na danú skúšku resp. požiada o preregistrovanie na iný termín skúšky. Lehota na odhlásenie sa zo skúšky resp. preregistrovanie sa na iný termín skúšky je najneskôr 7 dní pred dňom konania pôvodnej skúšky. Záujemca o odhlásenie sa zo skúšky resp. o preregistrovanie sa na iný termín je túto skutočnos povinný oznámi organizátorovi skúšky v stanovenej lehote a to elektornickou formou, doručením žiadosti o odhlásenie sa resp. preregistrovanie na emailovú adresu aocp@aocp.sk. V prípade vzniku závažnych dôvodov na strane prihláseného účastníka (závažné dôvody zdravotného alebo rodinného charakteru), ktoré je účastník schopný hodnoverne preukáza môže organizátor skúšky vyššie uvedenú lehotu na odhlásenie resp. prehlásenie sa na iný termín primerane skráti. V takomto prípade je účastník, ktorému v účasti na skúške bránia závažné dôvody a má záujem požiada organizátora skúšky o skrátenie lehoty na odhlásenie sa príp. prehlásenie na iný termín o tejto skutočnosti informova organizátora skúšky bezodkladne.

V prípade právoplatného odhlásenia sa účastníka zo skúšky mu bude poplatok za vykonanie skúšku, ktorý medzičasom uhradil na účet organizátora skúšky vrátený spä na jeho bankový účet, ktorý uvedie vo svojej žiadosti. Organizátor skúšky si vyhradzuje právo na zaúčtovanie administratívneho poplatku vo výške 10 % z prevádzanej sumy. Administratívny poplatok slúži na pokrytie nákladov nevyhnutných na bankové poplatky a administratívne úkony súvisiace s realizáciou spätnej platby. AOCP sa zaväzuje vráti účastnícky poplatok znížený o administratívne náklady na účet žiadateža v lehote do 14 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o odhlásenie zo skúšky a vrátenie uhradeného poplatku.

V prípade žiadosti účastníka o prehlásenie sa na iný termín skúšky sa uhradený poplatok za vykonanie skúšky účastníkovi nevracia ale sa presúva na nový termín skúšky.


Storno podmienky


Registrovaný účastník berie na vedomie, že v prípade ak sa danej skúšky nezúčastní, resp. nevyužil možnos odhlásenia sa zo skúšky resp. preregistrovania sa na iný termín skúšky v lehote aspoň 7 dní pred dňom konania skúšky nemá nárok na vrátenie uhradeného poplatku za skúšku.
Kontaktné údaje na AOCP

Čajakova 18, 811 05 Bratislava
mobil: 0905 531 112, mail: aocp@aocp.sk