- Odborné skúškyZákladné infoE-SkúškaTermínyVyhodnotenieCvičné testyE-LearningOdborné podujatiaGDPR


Základné informácie a záväzné podmienky


Osobitné podmienky účasti pre dištančnú formu odbornej skúšky


Všeobecné ustanovenia

Tieto osobitné podmienky účasti platné pre dištančnú formu odbornej skúšky dopĺňajú záväzné podmienky prihlásenia a účasti na skúške.

Každá osoba (fyzická a právnická) berie na vedomie, že Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej „AOCP“) ako osoba poverená zo strany NBS zabezpečovaním odborných skúšok dištančnou formou bude postupovať voči prípadným záujemcom o vykonanie odbornej skúšky, ako aj samotným účastníkom odbornej skúšky v zmysle a v súlade so záväznými podmienkami vrátane týchto osobitných podmienok účasti na odbornej skúške.

Pre každého záujemcu o vykonanie odbornej skúšky, ako aj každého účastníka odbornej skúšky sú okrem týchto osobitných podmienok záväzné aj všeobecne záväzne podmienky vrátane ďalších dokumentov a nariadení vzťahujúcich sa k výkonu odborných skúšok akými sú predovšetkým Opatrenie NBS č. 5/2018 o odbornej skúške a skúšobný poriadok pre odbornú skúšku vydaný NBS.

Dištančná forma skúšky

Odborná skúška na diaľku je zo strany AOCP realizovaná na základe osobitného poverenia guvernéra NBS zo dňa 19. júna 2020 v zmysle zákona č. 186/209 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) a v súlade s Opatrením NBS č. 5/2018 o odbornej skúške a skúšobného poriadku pre odbornú skúšku vydaného NBS.

Dištančná forma skúšky je realizovaná elektronickým spôsobom absolvovania skúšobného testu prostredníctvom elektronického zariadenia (osobný počítač, notebook, tablet) na strane účastníka skúšky s využitím dátového a audiovizuálneho prenosu prostredníctvom internetu medzi účastníkom skúšky a AOCP nevyhnutného k realizácií dištančnej formy skúšky.

Podmienky nevyhnutné k účasti na skúške

Každá osoba majúca záujem o absolvovanie dištančnej formy skúšky je povinná splniť nasledovné podmienky:
 • vyplniť a odoslať registračný formulár na skúšku,
 • uhradiť poplatok za skúšku včas a v stanovenej výške,
 • mať k dispozícií nevyhnutné HW a SW vybavenie požadované zo strany AOCP k absolvovaniu odbornej skúšky vrátane možnosti pripojenia na internet s dostatočnou dátovou kapacitou umožňujúcou bezproblémový online audiovizuálny prenos,
 • byť pripravená absolvovať odbornú skúšku v stanovenom termíne a čase oznámenom zo strany AOCP zaslaním pozvánky na skúšku
 • poskytnúť súhlas na zber, spracovanie a archiváciu jej osobných údajov zo strany AOCP vrátane súhlasu s vyhotovením audiovizuálneho záznamu z procesu identifikácie účastníka skúšky, ako aj časti príp. celého priebehu výkonu odbornej skúšky,
 • umožniť výkon dohľadu zo strany AOCP nad priebehom skúšky splnením všetkých požiadaviek člena skúšobnej komisie zodpovedného za výkon dohľadu,
 • pri výkone odbornej skúšky dodržiavať podmienky a pravidlá skúšobného poriadku.

Termíny skúšok realizované dištančnou formou

AOCP informuje o všetkých vyhlásených termínoch odborných skúšok realizovaných dištančnou formou prostredníctvom svojej stránky www.aocp.sk. Každý zverejnený termín skúšky realizovaný dištančnou formou bude v rámci jeho oznámenia identifikovaný a označení ako dištančná skúška uvedením tejto formy v rámci miesta konania skúšky. Oznam o konkrétnom termíne odbornej skúšky je zverejnený v lehote minimálne 10 dní pred dňom konania odbornej skúšky. Oznam o vyhlásených termínoch odborných skúšok organizovaných AOCP je zverejňovaný aj prostredníctvom web stránky NBS.

Registrácia na odbornú skúšku

Registrácia na odbornú skúšku sa realizuje elektronicky online formou vyplnenia a odoslania registračného formuláru dostupného na www.aocp.sk. Záujemca o vykonanie skúšky sa registruje na konkrétny dátum a čas výkonu skúšky. Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru je registrovanej osobe na zadanú emailovú adresu zaslané potvrdenie o registrácií ktorého súčasťou sú aj informácie k platbe poplatku za odbornú skúšku (suma poplatku, číslo bankového účtu a pridelený VS k identifikácii platby). Záväzný čas začiatku odbornej skúšky stanovený zo strany AOCP po splnení všetkých podmienok registrácie zo strany účastníka skúšky (zaplatenie poplatku za skúšku) sa od času uvedeného pri registrácii môže meniť v závislosti od situácie s tým že presný čas začiatku skúšky je jej účastníkovi oznámený v pozvánke od skúšku.

Pozvánka na skúšku

Organizátor skúšky (AOCP) zašle na emailovú adresu právoplatne prihláseného účastníka skúšky elektornickú formu pozvánky na skúšku a to v lehote najmenej 2 dní pred dňom konania odbornej skúšky prípadne v lehote kratšej v závislosti od termínu registrácie na odbornú skúšku a splenia všetkých podmienok účasti na odbornej skúške. V zaslanej pozvánke na skúšku je stanovený termín a čas začiatku odbornej skúšky. V prípade že stanovený čas začiatku skúšky sa odchyľuje od času na ktorý sa účastník registroval o viac ako 30 minút má účastník skúšky právo požiadať o náhradny termín alebo čas výkonu skúšky v rámci voľných termínov. V prípade, že registrovanej osobe nebude zo strany AOCP možné vyhovieť jeho požiadavke na preregistráciu na iní termín a čas skúšky má registrovaná osoba právo na stornovanie svojej registrácie a vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Uvedené právo registrovanej osoby na zmenu termínu resp. jeho stornovanie a vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške zaniká v lehote 24 hodín pred stanoveným začiatkom výkonu skúšky. Vo výnimočných prípadoch (úraz, ochorenie, smrť v rodine, živelná pohroma, a pod.) je možné po rozhodnutí AOCP akceptovať storno registrácie s vrátením uhradeného poplatku v plnej výške aj v lehote kratšej jako 24 hodín pred konaním odbornej skúšky.

Požiadavky na technické zabezpečenie nevyhnutné k absolvovaniu odbornej skúšky vyžadované na strane účastníka

Registrovaný účastník berie na vedomie, že v nevyhnutnou podmienkou jeho účasti na odbornej skúške realizovanej dištančnou formou je splnenie nasledovných technických požiadaviek zabezpečených na strane účastníka odbornej skúšky:
 • Internetové pripojenie s dostatočnou kapacitou dátového prenosu umožňujúcou bezproblémový audiovizuálny prenos počas celého konania odbornej skúšky.
 • HW vybavenie pozostávajúce z osobného počítača príp. obdobného zariadenia umožňujúce okamžitý audiovizuálny prenos vrátané inštalovaného bežného internetového prehliadača prostredníctvom ktorého bude sprístupnený účastníkovi skúšky skúšobný test.
 • Na zariadení prostredníctvom ktorého bude účastník absolvovať odbornú skúšku musí byť nainštalovaná SW aplikácia ZOOM (po dohode účastníka skúšky s organizátorom je možné využiť inú obdobnú SW aplikáciu spĺňajúcu požiadavky organizátora na funkcionalitu a zabezpečenie) umožňujúca online audiovizuálny prenos vrátane možnosti zdieľania obrazovky a remote control zo strany organizátora skúšky vo vzťahu k jej účastníkovi.
 • Organizátor skúšky má právo od účastníka skúšky vyžadovať zabezpečenie ďalšieho (druhého) zariadenia (smartphone, tablet, počítač,..) umožňujúceho online audiovizuálny prenos za účelom monitorovania miestnosti a priestoru pracovnej plochy resp. jej bezprostredného okolia a to počas celého výkonu odbornej skúšky.

Vstup účastníka skúšky do systému skúšky

Osoba ktorej bola po splnení podmienok jej účasti na skúške zaslaná pozvánka sa v stanovený termín a čas začiatku skúšky (stanovené v pozvánke na skúšku) spojí s organizátorom AOCP prostredníctvom aplikácie ZOOM a to tak že prístupové údaje potrebné v prihláseniu sa jej budú doručené vopred formou pozvánky, SMS, príp. emailom alebo jej zástupca AOCP oznámi tieto prihlasovacie údaje osobne prostredníctvom telefonického rozhovoru priamo v čase začiatku odbornej skúšky. Následne po prihlásení sa účastníka skúšky do systému prebehne na úvod poučenie a identifikácia.

Identifikácia účastníka a súhlas na spracovanie osobných údajov

Účastník odbornej skúšky bude na úvod oboznámený s podmienkami vyhotovenia a uchovávania audiovizuálneho záznamu z celej časti jeho identifikácie a časti alebo celého priebehu odbornej skúšky. Účastník skúšky je povinný udeliť súhlas pre potreby AOCP na zber, spracovanie a archivovanie jeho osobných údajov vrátane vyhotoveného audiovizuálneho záznamu zo skúšky. Bez udelenia tohto súhlasu zo strany účastníka pre AOCP nie je možné skúšku absolvovať. Po udelení súhlasu zo strany účastníka skúšky prebehne identifikácia účastníka skúšky tak že tento predloží svoj doklad totožnosti pred kameru jeho zariadenia ktoré bude využité ma vykonania skúšky na dobu nevyhnutnú na identifikáciu jeho osoby zo strany člena skúšobnej komisie. Člen skúšobnej komisie komunikuje a s účastníkom skúšky prostredníctvom online audiovizuálneho prenosu pomocou aplikácie ZOOM.

Opatrenia na zabezpečenie dohľadu na skúškou

Po prihlásení sa registrovanej osoby do systému skúšok jej identifikácií a poučení a následnom získaní jej súhlasu so spracovaním osobných údajov budú členom skúšobnej komisie AOCP zodpovedným za priebeh skúšky vykonané opatrenia nevyhnutné k zabezpečeniu dodržania podmienok výkonu odbornej skúšky stanovené organizátorom vrátane dodržania podmienok vyplývajúcich so skúšobného poriadku. Jedna sa najmä o nasledovné úkony: - požiadanie účastníka skúšky na sprístupnenie zdieľania ( share screen) celej plochy jeho zariadenia na ktorom bude absolvovať výkon odbornej skúšky (ďalej „zariadenie pre výkon skúšky“), - kontrola procesov a aplikácii bežiacich na pozadí v rámci zaradenia pre výkon skúšky. Pre túto kontrolu bude na vyžiadanie člena skúšobnej komisie účastník skúšky na dobu nevyhnutnú pre vykonanie kontroly povinný povoliť funkciu vzdialenej kontroly (remote control) na svojom zariadení pre výkon skúšky, - požiadavka na zabezpečenie nepretržitého online monitorovania účastníka skúšky formou audiovizuálneho prenosu realizovaného počas celého priebehu výkonu odbornej skúšky vrátane požiadavky na video monitorovanie bezprostredného okolia a pracovného stola na ktorom je umiestnené zariadenie pre výkon skúšky prostredníctvom druhého zariadenia (PC, tablet, smartphone),

Spustenie skúšobného testu

Po prihlásení sa registrovanej osoby do systému skúšok jej identifikácií a poučení a následnom získaní jej súhlasu so spracovaním osobných údajov pristúpi účastník skúšky k spusteniu skúšobneho testu. Skúšobny test bude spustený po prihlásení sa účastníka prostredníctvom stránky https://www.aocp.sk/skusky/e-skuska.php a zadaní vstupných prihlasovacích údajov. Prihlasovacie vstupne údaje potrebne pre spustenie skúšobného testu budú účastníkovi skúšky oznámene členom skúšobnej komisie po jeho identifikácii, poučení a a udelení súhlasu s nahrávaním a nakladaním s jeho osobnými údajmi.

Prerušenie výkonu odbornej skúšky a jej absolvovanie v náhradnom termíne

V prípade ak počas výkonu odbornej skúšky nastane situácia, že z dôvodu výpadku alebo prerušenia spojenia medzi organizátorom skúšky (AOCP) a jej účastníkom čo bude mať za následok vznik jednej alebo viacerých nasledovných situácií:
 • Účastník skúšky nemôže pokračovať do uplynutia stanoveného časového limitu v absolvovaní skúšobného testu,
 • Organizátor skúšky nemá k dispozícii online audiovizuálny prenos z celého priebehu odbornej skúšky
rozhodne prítomný člen skúšobnej komisie o ďalšom postupe v závislosti od príčiny ktorá mala za následok prerušenie odbornej skúšky. V prípade ak príčinou prerušenia skúšky boli technické problémy (prerušenie spojenia, dočasná nedostupnosť web aplikácie AOCP príp. iné) na strane organizátora skúšky (AOCP) bude účastníkovi skúšky umožnené absolvovať odbornú skúšku v náhradnom termíne (termín bude určený po dohode organizátora s účastníkom skúšky) bez potreby opätovnej registrácie na skúšky a úhrady nového poplatku. V prípade prerušenia výkonu odbornej skúšky z technických alebo akýchkoľvek iných (napr. dočasné alebo trvalé prerušenie spojenia) dôvodov vzniknutých na strane účastníka skúšky bude účastníkovi skúšky umožnené absolvovať odbornú skúšku v náhradnom termíne s podmienkou jeho opätovnej registrácie na nový termín skúšky vrátane povinnosti úhrady nového poplatku za odbornú skúšku.