preferujeme transparentnosť

Poslanie

  • Vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne príslušných zamestnancov členov Asociácie.
  • Dbať na riadny výkon činnosti svojich členov a jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň.
  • Poskytovať informačné a poradenské služby.
  • Usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami platnými v oblasti kapitálového trhu.
  • Spolupracovať s orgámni dohľadu nad finančním trhom, s organizátormi verejného trhu s cennými papiermi a ďalšími subjektami aktívnymi na kapitálovom trhu.
  • Zastupovať oprávnené záujmy členov a presadzovať ich odôvodnené požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s organizátormi verejného trhu s cennými papiermi, ako aj s právnickými osobami vykonávajúcimi funkciu centrálneho depozitára cenných papierov, s Garančným fondom investícií a pod.
  • Napomáhať pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie navzájom, prípadne medzi členmi Asociácie a tretími osobami.
  • Informovať odbornú a širokú verejnosť o možnostiach finančných investícií pre právnické a fyzické osoby a poskytovať základné informácie o činnosti svojich členov.
  • Plniť funkcie vzdelávacej ustanovizne organizovaním osobitného finančného vzdelávania.
  • Zabezpečovať výkon odborných skúšok na základe osobitného povolenia NBS v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.