DVADSAŤ ROKOV AOCP

  • Vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne príslušných zamestnancov členov Asociácie
  • Dbať na riadny výkon činnosti svojich členov a jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň
  • Poskytovať informačné a poradenské služby
  • Viac ...

Medzi orgány asociácie patria generálne zhromaždenie, výkonný výbor, dozorná rada a kontrolná komisia. Tieto orgány zaistujú riadny chod asociácie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Takisto napomáhajú k napredovaniu a udržovaniu profesionality Asociácie.


Viac ...

K základným dokumentom asociácie patria: