preferujeme transparentnosť

Ako sa stať členom

Členstvo v AOCP je zo strany člena dobrovoľné a právne nenárokovateľné. Členstvo vzniká na základe žiadosti právnickej osoby, pričom o prijatí za člena rozhoduje na základe žiadosti o prijatie výkonný výbor asociácie. Riadnym členom Asociácie môže byť právnická osoba, ktorá pôsobí v zmysle platných právnych predpisov ako obchodník s cennými papiermi. Pridruženým členom môže byť akákoľvek právnická osoba ktorá pôsobí v oblasti finančného trhu.