preferujeme transparentnosť

Ing. Róbert Kopál

predseda


Funkcia:   riaditeľ AOCP

AOCP

Mesto:   811 05 Bratislava

Ulica:      Čajakova 25

Tel:            0905 531 112

E-mail:    rkopal@vnet.sk

Ing. Pavol Poklemba Ph.D.

podpredseda


Funkcia: -

-

Mesto:   Bratislava

Ulica:   

Tel: + 421 905 795 846

E-mail:  pavol.poklemba@gmail.com

RNDr. Miron Zelina,CSc.

podpredseda


Funkcia: riaditeľ odboru treasury

Privatbanka, a.s.

Mesto:   851 01 Bratislava

Ulica:      Einsteinova 25

Tel:            02 3226 6611

E-mail:    zelina@privatbanka.sk

Mgr. Juraj Hrbatý

člen


Funkcia: Predseda predstavenstva

FINAX o.c.p. a.s.

Mesto:   812 01 Bratislava

Ulica:      Bajkalská 19B

Tel:            02/2220 0358

E-mail:    -

Mgr. Vladimír Ravinger

člen


Funkcia: -

Arca Capital

Mesto:   821 09 Bratislava

Ulica:      Plynárenská 5944/7A

Tel:            0902 908 616

E-mail:    ravinger@arcacapital.sk

Ing. Michal Štubňa

člen


Funkcia: -

J&T Banka a.s.

Mesto:    811 02 Bratislava

Ulica:      Dvořákovo nábrežie 8

Tel:            02 5941 811

E-mail:  stubna@jtbanka.sk

Ing. Peter Bálint

člen


Funkcia: generálny riaditeľ

INFINITY CAPITAL o.c.p, a.s.

Mesto:    851 01 Bratislava

Ulica:      Štúrova 11

Tel:            0238 101 979

E-mail: peter.balint@infinitycapital.sk

Ing. Ján Laluha

predseda


Funkcia: Capital Markets Desk

UNICREDITBANK

Mesto:    813 33 Bratislava

Ulica:      Šancova 1/A

Tel:            -

E-mail: jan.laluha@unicreditbank.sk

Ing. Rastislav Paulíny

člen


Funkcia: -

ĆSOB, a.s.

Mesto:    815 63 Bratislava

Ulica:      Michalská 18

Tel:            -

E-mail: -

Ing. Karol Konkoľ

člen


Funkcia: -

-

Mesto:    -

Ulica:      -

Tel:            -

E-mail: karol.konkol@gmail.com

generálne zhromaždenie

Generálne zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie, ktorí majú právo hlasovať. Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomných minimálne 30% členov Asociácie s právom hlasovať.

výkonný výbor

Orgánom Asociácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene je Výkonný výbor. Výkonný výbor je volený generálnym zhromaždením a má sedem členov. Členovia volia spomedzi seba predsedu a dvoch podpredsedov.

dozorná rada

Kontrolným orgánom Asociácie je Dozorná rada, ktorá má minimálne troch členov. Členov dozornej rady volí generálne zhromaždenie, ktorému za svoju činnosť aj zodpovedá.kontrolná komisia

Kontrolná komisia vykonáva šetrenie a preskúmavanie podnetov týkajúcich sa porušenia povinností člena Asociácie, najmä ustanovení Etického kódexu. Na základe zistení ukladá v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom Asociácie sankcie.