preferujeme transparentnosť

Investičný dotazník


Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (ďalej “AOCP”) vytvorila vzor investičných dotazníkov (Test vhodnosti a Test primeranosti) ktoré je v praxi potrebné aplikovať v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách pri poskytovaní investičných služieb. Po vyplneni dotazníka a jeho vyhodnotení je možné zadané údaje vrátane vyhodnotenie vytlačiť prípadne stiahnuť do PC osoby ktorá dotazník vyplnila. AOCP prehlasuje, že údaje zadané pri vypĺňani dotazníka nie sú zo asociáciou ukladané ani iným spôsobom archivované.

Návod na vyplnenie dotazníka

Algoritnus vyhodnotenia

Spustiť Investičný dotazník